User Tools

Site Tools


31-chi-l-ng-t-nh-bi-n-la-gi

Chi Lăng là một thị trấn thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Thị trấn Chi Lăng có diện tích 7,13 km², dân số năm 1999 là 11613 người,[1] mật độ dân số đạt 1629 người/km².

  • Quyết định 56-CP[3] ngày 11 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, hợp nhất huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên thành một huyện lấy tên là huyện Bảy Núi, xã Tú Tề thuộc huyện Bảy Núi.
  • Quyết định 181-CP[4] ngày 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ, tách các ấp Voi 1, Voi 2 của xã Tú Tề lập thành một thị trấn lấy tên là thị trấn Chi Lăng.
  • Quyết định 300-CP[5] ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng chia chia huyện Bảy Núi thành hai huyện lấy tên là huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên, thị trấn Chi Lăng thuộc huyện Tịnh Biên.
  • Nghị định 119/2003/NĐ-CP[6] ngày 17 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ, thành lập xã Núi Voi trên cơ sở 1.225 ha diện tích tự nhiên và 4.387 người của thị trấn Chi Lăng.
Một góc chợ Chi Lăng (khu 2) ở thị trấn Chi Lăng

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Núi Voi, thị trấn Chi Lăng còn lại 713 ha diện tích tự nhiên và 7.372 người[6].

31-chi-l-ng-t-nh-bi-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)