User Tools

Site Tools


31-ch-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-ch-c-la-gi [2018/11/07 17:11]
127.0.0.1 external edit
31-ch-c-la-gi [2018/12/06 06:53] (current)
thaoit
Line 42: Line 42:
 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1241429-0!canonical and timestamp 20181014141309 and revision id 40658827 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1241429-0!canonical and timestamp 20181014141309 and revision id 40658827
  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<h1 tabindex="​0">​V&​igrave;​ sao gi&​aacute;​m đốc t&​agrave;​i ch&​iacute;​nh Huawei bị bắt?</​h1>​ 
 +<​p>​Đ&​agrave;​i CNN (Mỹ) dẫn th&​ocirc;​ng tin từ người ph&​aacute;​t ng&​ocirc;​n c&​ocirc;​ng ty Huawei cho biết: "​C&​ocirc;​ng ty được cung cấp rất &​iacute;​t th&​ocirc;​ng tin li&​ecirc;​n quan những c&​aacute;​o buộc v&​agrave;​ hiện kh&​ocirc;​ng biết bất cứ h&​agrave;​nh vi n&​agrave;​o kh&​ocirc;​ng đ&​uacute;​ng của b&​agrave;​ Meng."</​p>​ 
 +<​p>"​C&​ocirc;​ng ty tin rằng <a href="​http://​knstech.net">​hệ thống</​a>​ ph&​aacute;​p luật của Canada v&​agrave;​ Mỹ đi đến một kết luận c&​ocirc;​ng bằng. C&​ocirc;​ng ty Huawei lu&​ocirc;​n tu&​acirc;​n thủ ph&​aacute;​p luật v&​agrave;​ quy định được &​aacute;​p dụng tại những nơi c&​ocirc;​ng ty hoạt động, trong đ&​oacute;​ c&​oacute;​ cả vấn đề kiểm so&​aacute;​t xuất khẩu được &​aacute;​p dụng v&​agrave;​ những luật trừng phạt, quy định của LHQ, Mỹ v&​agrave;​ EU"​.</​p>​ 
 +<​p>​Bộ Tư ph&​aacute;​p Mỹ chưa phản hồi y&​ecirc;​u cầu th&​ocirc;​ng tin của đ&​agrave;​i CNN về vụ việc li&​ecirc;​n quan tới vụ bắt giữ b&​agrave;​ Meng Wanzhou.</​p>​ 
 +<​p>​Li&​ecirc;​n quan vụ việc n&​agrave;​y,​ truyền th&​ocirc;​ng Mỹ cũng dẫn ra một số quan điểm đồng t&​igrave;​nh,​ ủng hộ của ch&​iacute;​nh giới Mỹ với quyết định của nh&​agrave;​ chức tr&​aacute;​ch Canada.</​p>​ 
 +<​p>​Thượng nghị sĩ Ben Sasse của đảng Cộng h&​ograve;​a tại bang Nebraska cho rằng người d&​acirc;​n Mỹ "​biết ơn" ch&​iacute;​nh quyền Canada v&​igrave;​ đ&​atilde;​ bắt giữ b&​agrave;​ Meng.</​p>​ 
 +<​p>​Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen, th&​agrave;​nh vi&​ecirc;​n đảng D&​acirc;​n chủ tại bang Maryland, cũng cho rằng c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng ty viễn th&​ocirc;​ng của Trung Quốc "cho thấy nguy cơ căn bản với an ninh quốc gia Mỹ"​.</​p>​ 
 +<div id="​outstream_article"​ data-id="​63"​ data-m="​{&​quot;​i&​quot;:​63,&​quot;​p&​quot;:​55,&​quot;​n&​quot;:&​quot;​article-inlineOutstreamAd&​quot;,&​quot;​t&​quot;:&​quot;​inlineOutstreamAd&​quot;,&​quot;​o&​quot;:​8}">&​nbsp;</​div>​ 
 +<​p>&​Ocirc;​ng n&​agrave;​y thậm ch&​iacute;​ c&​ograve;​n cho rằng: "​Ch&​uacute;​ng ta cần c&​oacute;​ một kế hoạch to&​agrave;​n diện để bắt Trung Quốc v&​agrave;​ c&​aacute;​c thực thể được nh&​agrave;​ nước bảo trợ chịu tr&​aacute;​ch nhiệm về những vi phạm luật ph&​aacute;​p v&​agrave;​ c&​aacute;​c nguy cơ đe dọa an ninh của ch&​uacute;​ng ta"​.</​p>​ 
 +<​p>​Th&​aacute;​ng 5 năm nay, Lầu Năm G&​oacute;​c đ&​atilde;​ lệnh cho c&​aacute;​c cửa h&​agrave;​ng thuộc hệ thống qu&​acirc;​n đội Mỹ quản l&​yacute;​ dừng b&​aacute;​n điện thoại th&​ocirc;​ng minh do Huawei v&​agrave;​ ZTE, hai h&​atilde;​ng c&​ocirc;​ng nghệ của Trung Quốc, sản xuất.</​p>​ 
 +<​p>​C&​aacute;​c quan chức cao cấp thuộc Cơ quan t&​igrave;​nh b&​aacute;​o trung ương (CIA), Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), Cục điều tra li&​ecirc;​n bang (FBI) v&​agrave;​ Cơ quan t&​igrave;​nh b&​aacute;​o quốc ph&​ograve;​ng của Mỹ từng cảnh b&​aacute;​o trước một ủy ban của Thượng viện Mỹ rằng c&​aacute;​c điện thoại th&​ocirc;​ng minh do hai h&​atilde;​ng Trung Quốc sản xuất cho thấy một nguy cơ an ninh với những người d&​ugrave;​ng Mỹ.</​p>​ 
 +<​p>​Trước đ&​oacute;,​ hồi th&​aacute;​ng 4 năm nay, b&​aacute;​o Wall Street Journal từng th&​ocirc;​ng tin Bộ Tư ph&​aacute;​p Mỹ đang điều tra việc c&​ocirc;​ng ty Huawei c&​oacute;​ vi phạm c&​aacute;​c lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran hay kh&​ocirc;​ng.</​p>​ 
 +<​p>​Tr&​ecirc;​n thực tế ch&​iacute;​nh quyền của &​ocirc;​ng Trump cũng đ&​atilde;​ ph&​aacute;​t động một chiến dịch k&​ecirc;​u gọi c&​aacute;​c đồng minh của Mỹ ngừng sử dụng thiết bị viễn th&​ocirc;​ng của Huawei cũng v&​igrave;​ lo ngại những nguy cơ an ninh.</​p>​ 
 +<​p>​Trong c&​aacute;​c tuần qua New Zealand, &​Uacute;​c đ&​atilde;​ tuy&​ecirc;​n bố cấm c&​aacute;​c h&​atilde;​ng viễn th&​ocirc;​ng trong nước sử dụng thiết bị viễn th&​ocirc;​ng của Huawei khi ph&​aacute;​t triển hạ tầng cho <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​mạng di động 5G</​a>​ của họ.</​p>​ 
 +<​p>​H&​atilde;​ng viễn th&​ocirc;​ng BT của Anh ng&​agrave;​y 5-12 cũng n&​oacute;​i sẽ kh&​ocirc;​ng mua trang thiết bị của c&​ocirc;​ng ty Trung Quốc để ph&​aacute;​t triển mạng di động kh&​ocirc;​ng d&​acirc;​y thế hệ mới ở nước n&​agrave;​y.</​p>​ 
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"><​span class="​storyimage smallfullwidth inlineimage"​ data-aop="​image"><​span class="​image"​ data-attrib="​D. KIM THOA" data-caption=""​ data-id="​57"​ data-m="​{&​quot;​i&​quot;:​57,&​quot;​p&​quot;:​55,&​quot;​n&​quot;:&​quot;​openModal&​quot;,&​quot;​t&​quot;:&​quot;​articleImages&​quot;,&​quot;​o&​quot;:​2}"><​img class="​loaded"​ src="​https://​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBQz5Im.img?​h=120&​amp;​w=150&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f&​amp;​x=21&​amp;​y=60"​ alt=""​ data-src="​{&​quot;​default&​quot;:​{&​quot;​load&​quot;:&​quot;​default&​quot;,&​quot;​w&​quot;:&​quot;​15&​quot;,&​quot;​h&​quot;:&​quot;​12&​quot;,&​quot;​src&​quot;:&​quot;//​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBQz5Im.img?​h=120&​amp;​w=150&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f&​amp;​x=21&​amp;​y=60&​quot;​}}"​ /></​span></​span><​span class="​storyimage smallfullwidth inlineimage"​ data-aop="​image"><​span class="​caption truncate"><​span class="​attribution">&​copy;​ D. KIM THOA&​nbsp;</​span></​span></​span>​Trung Quốc y&​ecirc;​u cầu 'thả ngay lập tức' gi&​aacute;​m đốc t&​agrave;​i ch&​iacute;​nh Huawei 
 +<p class="​VCObjectBoxRelatedNewsItemSapo">​TTO - Đại sứ qu&​aacute;​n Trung Quốc tại Canada l&​ecirc;​n &​aacute;​n Canada v&​agrave;​ Mỹ đ&​atilde;​ "bắt giữ sai tr&​aacute;​i"​ gi&​aacute;​m đốc t&​agrave;​i ch&​iacute;​nh (CFO) to&​agrave;​n cầu của c&​ocirc;​ng ty Huawei, y&​ecirc;​u cầu nh&​agrave;​ chức tr&​aacute;​ch Canada phải thả b&​agrave;​ Meng "ngay lập tức"​.</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"><​span class="​storyimage smallfullwidth inlineimage"​ data-aop="​image"><​span class="​image"​ data-attrib="​D. KIM THOA" data-caption=""​ data-id="​58"​ data-m="​{&​quot;​i&​quot;:​58,&​quot;​p&​quot;:​55,&​quot;​n&​quot;:&​quot;​openModal&​quot;,&​quot;​t&​quot;:&​quot;​articleImages&​quot;,&​quot;​o&​quot;:​3}"><​img class="​loaded"​ src="​https://​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBQyRak.img?​h=120&​amp;​w=150&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f&​amp;​x=78&​amp;​y=64"​ alt=""​ data-src="​{&​quot;​default&​quot;:​{&​quot;​load&​quot;:&​quot;​default&​quot;,&​quot;​w&​quot;:&​quot;​15&​quot;,&​quot;​h&​quot;:&​quot;​12&​quot;,&​quot;​src&​quot;:&​quot;//​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBQyRak.img?​h=120&​amp;​w=150&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f&​amp;​x=78&​amp;​y=64&​quot;​}}"​ /></​span><​span class="​caption truncate"><​span class="​attribution">&​copy;​ D. KIM THOA&​nbsp;</​span></​span></​span>​Mỹ y&​ecirc;​u cầu Canada bắt gi&​aacute;​m đốc t&​agrave;​i ch&​iacute;​nh to&​agrave;​n cầu của Huawei 
 +<p class="​VCObjectBoxRelatedNewsItemSapo">​TTO - Ch&​iacute;​nh quyền Canada th&​ocirc;​ng b&​aacute;​o cuối tuần qua, theo y&​ecirc;​u cầu của Mỹ, họ đ&​atilde;​ bắt giữ b&​agrave;​ Meng Wanzhou - gi&​aacute;​m đốc t&​agrave;​i ch&​iacute;​nh to&​agrave;​n cầu của C&​ocirc;​ng ty Huawei, Trung Quốc.</​p>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
31-ch-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/12/06 06:53 by thaoit