User Tools

Site Tools


31-cao-nh-n-th-y-nguy-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-cao-nh-n-th-y-nguy-n-la-gi [2018/11/07 17:11]
127.0.0.1 external edit
31-cao-nh-n-th-y-nguy-n-la-gi [2018/12/06 07:05] (current)
thaoit
Line 43: Line 43:
  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
  
 +<h1 tabindex="​0">​Việt Nam sẽ c&​oacute;​ nh&​agrave;​ m&​aacute;​y sản xuất chuỗi động cơ m&​aacute;​y bay thương mại?</​h1>​
 +<​p><​span class="​storyimage floated inlineimage"​ data-aop="​image"><​span class="​image"​ data-attrib="​AFP/​TTXVN"​ data-caption="​M&​aacute;​y bay Boeing 737 MAX sử dụng động cơ của CFM. (Ảnh: AFP/​TTXVN)"​ data-id="​56"​ data-m="​{&​quot;​i&​quot;:​56,&​quot;​p&​quot;:​55,&​quot;​n&​quot;:&​quot;​openModal&​quot;,&​quot;​t&​quot;:&​quot;​articleImages&​quot;,&​quot;​o&​quot;:​1}"><​img class="​loaded"​ src="​https://​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBQybBK.img?​h=178&​amp;​w=270&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f"​ alt="​M&​aacute;​y bay Boeing 737 MAX sử dụng động cơ của CFM. (Ảnh: AFP/​TTXVN)"​ data-src="​{&​quot;​default&​quot;:​{&​quot;​load&​quot;:&​quot;​default&​quot;,&​quot;​w&​quot;:&​quot;​27&​quot;,&​quot;​h&​quot;:&​quot;​18&​quot;,&​quot;​src&​quot;:&​quot;//​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBQybBK.img?​h=178&​amp;​w=270&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f&​quot;​}}"​ /></​span><​span class="​caption truncate"><​span class="​attribution">&​copy;​ AFP/​TTXVN</​span>&​nbsp;​M&​aacute;​y bay Boeing 737 MAX sử dụng động cơ của CFM. (Ảnh: AFP/​TTXVN)</​span></​span></​p>​
 +<​p>​Với tốc độ kh&​aacute;​ch đi đường h&​agrave;​ng kh&​ocirc;​ng tăng trưởng n&​oacute;​ng những năm qua c&​ugrave;​ng với mức đầu tư đổ v&​agrave;​o cơ sở hạ tầng cho ng&​agrave;​nh h&​agrave;​ng kh&​ocirc;​ng c&​agrave;​ng lớn, &​ocirc;​ng Ga&​euml;​l Meheust, Chủ tịch ki&​ecirc;​m Gi&​aacute;​m đốc điều h&​agrave;​nh của CFM International-c&​ocirc;​ng ty li&​ecirc;​n doanh giữa GE (Hoa Kỳ) v&​agrave;​ Safran (Ph&​aacute;​p),​ nh&​agrave;​ cung cấp động cơ m&​aacute;​y bay vận chuyển thương mại h&​agrave;​ng đầu thế giới cho rằng, kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ l&​yacute;​ do g&​igrave;​ để kh&​ocirc;​ng nghĩ đến việc sẽ thiết lập một <a href="​http://​knstech.net">​nh&​agrave;​ m&​aacute;​y sản xuất</​a>​ chuỗi động cơ m&​aacute;​y bay tại Việt Nam trong tương lai.</​p>​
 +<​p>​Trao đổi b&​ecirc;​n lề chuyến thăm v&​agrave;​ l&​agrave;​m việc tại Việt Nam mới đ&​acirc;​y,​ &​ocirc;​ng Ga&​euml;​l Meheust đưa ra con số theo b&​aacute;​o c&​aacute;​o của Hiệp hội Vận tải H&​agrave;​ng kh&​ocirc;​ng Quốc tế (IATA), đến năm 2030 Việt Nam sẽ c&​oacute;​ khoảng 250 triệu lượt người sử dụng đường h&​agrave;​ng kh&​ocirc;​ng,​ cao gấp ba lần so với năm 2017. Đ&​acirc;​y được coi l&​agrave;​ một trong những thị trường tiềm năng chiến lược m&​agrave;​ CFM nhắm tới.</​p>​
 +<​p>&​ldquo;​C&​aacute;​c h&​atilde;​ng h&​agrave;​ng kh&​ocirc;​ng của Việt Nam đang c&​oacute;​ mức tăng trưởng kh&​aacute;​ nhanh với kế hoạch v&​agrave;​ chiến lược r&​otilde;​ r&​agrave;​ng. Do đ&​oacute;,​ CFM gặp nhiều thuận lợi trong việc ph&​aacute;​t triển thị trường. Hiện, C&​ocirc;​ng ty đang c&​oacute;​ mối quan hệ đối t&​aacute;​c rất tốt với Vietjet Air v&​agrave;​ h&​atilde;​ng h&​agrave;​ng kh&​ocirc;​ng mới Bamboo Airways,&​rdquo;​ &​ocirc;​ng Ga&​euml;​l Meheust nhấn mạnh.</​p>​
 +<​p>​Trả lời về việc đến nay vẫn chưa c&​oacute;​ nh&​agrave;​ sản xuất của Việt Nam tham gia được v&​agrave;​o chuỗi cung ứng cho CFM, vị Chủ tịch n&​agrave;​y cho rằng, CFM đ&​atilde;​ v&​agrave;​ đang l&​agrave;​m việc với nhiều đối t&​aacute;​c rất l&​acirc;​u năm v&​agrave;​ c&​oacute;​ quan hệ chặt chẽ. V&​igrave;​ vậy, &​ocirc;​ng n&​agrave;​y đưa ra g&​oacute;​c nh&​igrave;​n việc đưa th&​ecirc;​m một nh&​agrave;​ cung ứng mới cũng c&​oacute;​ nghĩa l&​agrave;​ một nh&​agrave;​ cung ứng kh&​aacute;​c phải rời đi. Do đ&​oacute;,​ trước mắt, C&​ocirc;​ng ty vẫn đang l&​agrave;​m việc với những nh&​agrave;​ cung ứng l&​acirc;​u năm của m&​igrave;​nh.</​p>​
 +<​p>​Tuy nhi&​ecirc;​n,​ &​ocirc;​ng Ga&​euml;​l Meheust thừa nhận điều n&​agrave;​y kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ nghĩa l&​agrave;​ CFM sẽ kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ th&​ecirc;​m những đơn vị sản xuất mới. Khi c&​oacute;​ những kế hoạch mới, CFM sẽ vẫn gửi th&​ocirc;​ng tin tới c&​aacute;​c nh&​agrave;​ cung ứng v&​agrave;​ khả năng hợp t&​aacute;​c trong tương lai l&​agrave;​ điều c&​oacute;​ thể xảy ra.</​p>​
 +<​p>​Về cung ứng linh kiện, phụ t&​ugrave;​ng,​ trước mắt, CFM cũng lu&​ocirc;​n sẵn s&​agrave;​ng hợp t&​aacute;​c với c&​aacute;​c doanh nghiệp ở Việt Nam nếu như c&​oacute;​ thể đảm bảo chất lượng cũng như gi&​aacute;​ th&​agrave;​nh của sản phẩm.</​p>​
 +<div id="​outstream_article"​ data-id="​57"​ data-m="​{&​quot;​i&​quot;:​57,&​quot;​p&​quot;:​55,&​quot;​n&​quot;:&​quot;​article-inlineOutstreamAd&​quot;,&​quot;​t&​quot;:&​quot;​inlineOutstreamAd&​quot;,&​quot;​o&​quot;:​2}">&​nbsp;</​div>​
 +<​p>​Nhấn mạnh CFM đ&​atilde;​ đ&​agrave;​m ph&​aacute;​n th&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng về động cơ với c&​aacute;​c h&​atilde;​ng bay nước ta, &​ocirc;​ng Ga&​euml;​l Meheust cho rằng, CFM bị thu h&​uacute;​t bởi m&​ocirc;​ h&​igrave;​nh kinh doanh về thị trường Việt Nam.</​p>​
 +<​p>​Đơn cử như h&​atilde;​ng h&​agrave;​ng kh&​ocirc;​ng Vietjet đang ng&​agrave;​y c&​agrave;​ng thu h&​uacute;​t nhiều hơn số lượng người di chuyển bằng đường h&​agrave;​ng kh&​ocirc;​ng do c&​aacute;​c ch&​iacute;​nh s&​aacute;​ch về gi&​aacute;​ v&​eacute;​. V&​agrave;,​ số lượng m&​aacute;​y bay của h&​atilde;​ng cũng tăng l&​ecirc;​n,​ điều n&​agrave;​y khiến CFM cảm thấy rất lạc quan v&​agrave;​ quan trọng khi đồng h&​agrave;​nh c&​ugrave;​ng đối t&​aacute;​c n&​agrave;​y trong tương lai.</​p>​
 +<​p>​Khẳng định an to&​agrave;​n lu&​ocirc;​n l&​agrave;​ ưu ti&​ecirc;​n số một của tất cả nh&​agrave;​ sản xuất v&​agrave;​ h&​atilde;​ng h&​agrave;​ng kh&​ocirc;​ng,​ trước khi một sản phẩm được đưa ra thị trường, CFM đều phải trải qua những b&​agrave;​i kiểm tra v&​agrave;​ kiểm định hết sức nghi&​ecirc;​m ngặt.</​p>​
 +<​p>&​ldquo;​Về một số vụ tai nạn gần đ&​acirc;​y c&​oacute;​ li&​ecirc;​n quan đến động cơ CFM, do vẫn đang trong qu&​aacute;​ tr&​igrave;​nh điều tra n&​ecirc;​n C&​ocirc;​ng ty sẽ kh&​ocirc;​ng đưa th&​ecirc;​m những b&​igrave;​nh luận c&​ocirc;​ng khai, tuy nhi&​ecirc;​n động cơ của CFM rất an to&​agrave;​n,&​rdquo;​ &​ocirc;​ng Ga&​euml;​l Meheust khẳng định.</​p>​
 +<​p>​B&​agrave;​y tỏ cam kết mang lại những lợi &​iacute;​ch rất lớn cho kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng,​ từ chi ph&​iacute;​ mua, chi ph&​iacute;​ nhi&​ecirc;​n liệu, hiệu suất sử dụng hay thời gian bảo h&​agrave;​nh,​ theo &​ocirc;​ng Ga&​euml;​l Meheust, động cơ của CFM c&​oacute;​ hiệu suất sử dụng trung b&​igrave;​nh đạt 96%/năm, tức l&​agrave;​ khả năng bay đạt 350 ng&​agrave;​y/​năm,​ cao hơn khoảng 15-20% so với những nh&​agrave;​ sản xuất kh&​aacute;​c. V&​igrave;​ vậy, với h&​atilde;​ng Boeing, đặc biệt l&​agrave;​ d&​ograve;​ng m&​aacute;​y bay 737 MAX sử dụng 100% động cơ của CFM.</​p>​
 +<​p>​C&​ograve;​n với h&​atilde;​ng Airbus, c&​aacute;​c h&​atilde;​ng h&​agrave;​ng kh&​ocirc;​ng khi mua hay thu&​ecirc;​ m&​aacute;​y bay được quyền lựa chọn động cơ n&​ecirc;​n việc cạnh tranh rất khốc liệt. Tuy nhi&​ecirc;​n,​ với những d&​ograve;​ng m&​aacute;​y bay Airbus, thị phần của C&​ocirc;​ng ty n&​agrave;​y đang chiếm hơn một nửa thị trường (khoảng 58%).</​p>​
 +<​p>​Kể từ khi chiếc động cơ đầu ti&​ecirc;​n được b&​agrave;​n giao v&​agrave;​o năm 1982, tới nay CFM đ&​atilde;​ nhận được v&​ocirc;​ số đơn đặt h&​agrave;​ng từ hơn 590 h&​atilde;​ng h&​agrave;​ng kh&​ocirc;​ng khắp thế giới cho hơn 50.000 động cơ LEAP v&​agrave;​ CFM56, trong đ&​oacute;​ c&​oacute;​ 33.000 động cơ đ&​atilde;​ được b&​agrave;​n giao.</​p>​
 +<​p>​Động cơ LEAP l&​agrave;​ động cơ được sử dụng cho m&​aacute;​y bay th&​acirc;​n hẹp. Tuy nhi&​ecirc;​n,​ động cơ của CFM ho&​agrave;​n to&​agrave;​n c&​oacute;​ thể &​aacute;​p dụng cho m&​aacute;​y bay đường d&​agrave;​i. Được biết, C&​ocirc;​ng ty n&​agrave;​y cũng đ&​atilde;​ c&​oacute;​ gửi đề xuất cho Beoing về một số dự &​aacute;​n m&​aacute;​y bay cỡ trung mới v&​agrave;​ CFM c&​oacute;​ thể l&​agrave;​ một trong những ứng vi&​ecirc;​n được lựa chọn để lắp đặt động cơ cho những m&​aacute;​y bay n&​agrave;​y.</​p>​
 +<​p>​T&​iacute;​nh đến th&​aacute;​ng 11/2018, LEAP đ&​atilde;​ chắp c&​aacute;​nh hơn 1,5 triệu chuyến bay với hơn 2,5 triệu giờ bay cho hơn 550 m&​aacute;​y bay của 80 h&​atilde;​ng h&​agrave;​ng kh&​ocirc;​ng tr&​ecirc;​n <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​to&​agrave;​n thế giới</​a>​. Động cơ cũng cho thấy độ tin cậy đặc biệt với khả năng khai th&​aacute;​c l&​ecirc;​n đến 11 chuyến bay một ng&​agrave;​y,​ rất nhiều trong số đ&​oacute;​ chỉ mất 25 ph&​uacute;​t để xoay v&​ograve;​ng chuyến./​.</​p>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
31-cao-nh-n-th-y-nguy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/12/06 07:05 by thaoit