User Tools

Site Tools


31-c-c-nh-la-gi

Cóc Ấn Độ thông thường[cần dẫn nguồn] (danh pháp khoa học: Duttaphrynus melanostictus) là một loài cóc phổ biến ở Nam Á. Con trưởng thành loài này dài 20 cm. Chúng sinh sản vào mùa gió mùa và nòng nọc có màu đen. Loài này thường được thấy ban đêm dưới cột đèn đường phố trong thời kỳ mối có cánh bay từng đàn. Chúng ăn nhiều loài động vật không xương sống khác nhau, bao gồm bọ cạp.[2] Nòng nọc lớn trong các nhóm đàn chung tổ biến hóa nhanh hơn những con được giữ trong các nhóm hỗn hợp.[3] Nòng nọc chứng tỏ có thể nhận ra những con có quan hệ bà con.[4]

  1. ^ van Dijk, P. P. và đồng nghiệp (2004). “Duttaphrynus melanostictus”. IUCN Red List of Threatened Species, Version 2012.2. IUCN. 
  2. ^ Berry, P. Y. & J. A. Bullock (1962). “The food of the common Malayan Toad, Bufo melanostictus Schneider”. Copeia 4: 736–741. 
  3. ^ Saidapur, S. K. & S. Girish (2001). “Growth and metamorphosis of Bufo melanostictus tadpoles; Effects of Kinship and Density”. J. Herpetology 5 (2): 249–254. 
  4. ^ Saidapur, S. K. & Girish (2000). “The ontogeny of kin recognition in tadpoles of the toad Bufo melanostictus (Anura; Bufonidae)”. J. Biosci. 25: 267–273. 

Lu, W., QingN. (2010). Bufo melanostictus (Asian Common Toad). Record size. Herpetological Review 41(1): 61.

31-c-c-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)