User Tools

Site Tools


31-c-ba-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-c-ba-la-gi [2018/11/07 17:11]
127.0.0.1 external edit
31-c-ba-la-gi [2018/12/06 07:07] (current)
thaoit
Line 57: Line 57:
  ​-->​  ​-->​
 </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<h1 tabindex="​0">​Mua &ocirc; t&​ocirc;​ trực tuyến: xu hướng mới của ph&​aacute;​i mạnh</​h1>​ 
 +<​p><​span class="​storyimage floated inlineimage"​ data-aop="​image"><​span class="​image"​ data-attrib="​S.C"​ data-caption="​Mua &ocirc; t&​ocirc;​ trực tuyến: xu hướng mới của ph&​aacute;​i mạnh - Ảnh 1." data-id="​56"​ data-m="​{&​quot;​i&​quot;:​56,&​quot;​p&​quot;:​55,&​quot;​n&​quot;:&​quot;​openModal&​quot;,&​quot;​t&​quot;:&​quot;​articleImages&​quot;,&​quot;​o&​quot;:​1}"><​img class="​loaded"​ src="​https://​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBQydKp.img?​h=193&​amp;​w=270&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f"​ alt="​Mua &ocirc; t&​ocirc;​ trực tuyến: xu hướng mới của ph&​aacute;​i mạnh - Ảnh 1." data-src="​{&​quot;​default&​quot;:​{&​quot;​load&​quot;:&​quot;​default&​quot;,&​quot;​w&​quot;:&​quot;​27&​quot;,&​quot;​h&​quot;:&​quot;​19&​quot;,&​quot;​src&​quot;:&​quot;//​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBQydKp.img?​h=193&​amp;​w=270&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f&​quot;​}}"​ /></​span><​span class="​caption truncate"><​span class="​attribution">&​copy;​ S.C</​span>&​nbsp;​Mua &ocirc; t&​ocirc;​ trực tuyến: xu hướng mới của ph&​aacute;​i mạnh - Ảnh 1.</​span></​span></​p>​ 
 +<​p><​a href="​http://​knstech.net">​Người mua sẽ tiết kiệm</​a>​ được rất nhiều thời gian, c&​ocirc;​ng sức v&​agrave;​ đặc biệt l&​agrave;​ c&​oacute;​ thể ho&​agrave;​n to&​agrave;​n chủ động trong việc t&​igrave;​m kiếm th&​ocirc;​ng tin; thay v&​igrave;​ phải đến rất nhiều showroom v&​agrave;​o thời gian mở cửa để so s&​aacute;​nh rồi lựa chọn, họ c&​oacute;​ thể t&​igrave;​m hiểu s&​acirc;​u đến từng cm về từng d&​ograve;​ng xe qua c&​aacute;​c th&​ocirc;​ng tin đầy đủ bằng bộ lọc t&​igrave;​m kiếm th&​ocirc;​ng minh v&​agrave;​ chi tiết.</​p>​ 
 +<​p>​Sau khi chọn lựa được chiếc xe như &​yacute;,​ người d&​ugrave;​ng chỉ cần li&​ecirc;​n hệ trực tiếp với người b&​aacute;​n để gặp mặt v&​agrave;​ kiểm tra xe tại chỗ. Như vậy, c&​aacute;​c trang mua b&​aacute;​n &ocirc; t&​ocirc;​ trực tuyến kh&​ocirc;​ng l&​agrave;​m mất đi ưu điểm của mua xe truyền thống l&​agrave;​ gặp mặt trực tiếp, cảm nhận trực quan sản phẩm m&​agrave;​ c&​ograve;​n cải thiện v&​agrave;​ tiết kiệm thời gian kh&​acirc;​u t&​igrave;​m kiếm v&​agrave;​ chọn lựa th&​ocirc;​ng tin để mua &ocirc; t&​ocirc;​ nhanh nhất, dễ d&​agrave;​ng nhất.</​p>​ 
 +<p>Ra mắt v&​agrave;​o năm 2017,&​nbsp;​Chợ Tốt Xe&​nbsp;​hiện đang c&​oacute;​ hơn 10 triệu lượt truy cập/​th&​aacute;​ng v&​agrave;​ 100.000 tin đăng/​th&​aacute;​ng. Theo đơn vị chủ quản trang web tr&​ecirc;​n,​ thống k&​ecirc;​ từ người d&​ugrave;​ng năm 2018, Chợ Tốt Xe l&​agrave;​ trang mua b&​aacute;​n trực tuyến &ocirc; t&​ocirc;​ được y&​ecirc;​u th&​iacute;​ch nhất.&​nbsp;</​p>​ 
 +<​p>​Với lượng truy cập cao, t&​iacute;​nh năng dễ sử dụng v&​agrave;​ tin đăng ph&​acirc;​n bổ khắp tỉnh th&​agrave;​nh,​ Chợ Tốt Xe hướng đến x&​acirc;​y dựng một trang giao dịch xe mới v&​agrave;​ đ&​atilde;​ qua sử dụng dễ d&​agrave;​ng,​ hiệu quả.</​p>​ 
 +<​p>​Theo đơn vị chủ quản trang web tr&​ecirc;​n,​ người d&​ugrave;​ng c&​oacute;​ thể l&​ecirc;​n&​nbsp;​Chợ Tốt Xe&​nbsp;​với bộ lọc th&​ocirc;​ng tin đầy đủ v&​agrave;​ chuẩn x&​aacute;​c từ gi&​aacute;​ tiền, h&​atilde;​ng xe, t&​igrave;​nh trạng, số km, hộp số, nhi&​ecirc;​n liệu&​hellip;</​p>​ 
 +<​p>​Giờ đ&​acirc;​y,​ khi thời đại<a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​ c&​ocirc;​ng nghệ c&​agrave;​ng ng&​agrave;​y phổ biến</​a>​ th&​igrave;​ việc t&​igrave;​m mua &ocirc; t&​ocirc;​ trực tuyến tr&​ecirc;​n Chợ Tốt Xe trở n&​ecirc;​n dễ d&​agrave;​ng v&​agrave;​ thuận tiện mọi l&​uacute;​c mọi nơi chỉ với một c&​uacute;​ nhấp chuột.</​p>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
31-c-ba-la-gi.txt · Last modified: 2018/12/06 07:07 by thaoit