User Tools

Site Tools


31-b-nho-la-gi

Bù Nho là một xã thuộc huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

Xã có diện tích 36,93 km²,[1] mật độ dân số đạt 215 người/km². Tháng 5 năm 2015, xã trực thuộc huyện Phú Riềng khi huyện này được tách ra từ huyện Bù Gia Mập. Dân số 2893 hộ với 11300 nhân khẩu. Mật dộ dân số 286 người/km².

Hiện tại, huyện lỵ tạm thời của huyện Phú Riềng đặt tại địa bàn xã Phú Riềng. Trong tương lai, trung tâm hành chính chính thức của huyện sẽ được xây dựng trên địa bàn xã Bù Nho.[3]

31-b-nho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)