User Tools

Site Tools


31-b-nhan-la-gi

Bố Nhan (phiên âm tiếng Mãn: Buyan, tiếng Trung: 布颜; bính âm: Bùyán, con trai của Thái Lan, là bối lặc đầu tiên của Ô Lạp.

Bố Nhan xuất thân từ Na Lạp thị, là cháu trai của Cáp Đạt bối lặc là Vương Trung. Sau khi sáp nhập các bộ lạc lân cận, ông cho lập thành ven sông Ô Lạp và đặt hiệu là "Ô Lạp". Bố Nhan có hai người con trai là Bố Can và Bác Khắc Đa, sau khi Bố Nhan chết, Bố Can kế vị làm bối lặc.

Quốc chủ Ô Lạp
Nạp Tế Bố Lộc → Thượng Diên Đa Nhĩ Hòa Tề → Gia Mã Khách Thạch Châu Cổ → Tuy Đồn → Đô Lặc Hỉ → Cổ Đối Chu Nhạn → Thái Lan → Bố Nhan → Bố Can → Mãn Thái → Bố Chiếm Thái
31-b-nhan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)