User Tools

Site Tools


31-b-nh-nguy-n-ki-n-x-ng-la-gi

Bình Nguyên là một xã thuộc huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Bình Nguyên là một trong những Xã có sức phát triển lớn nhất nước.Luôn đi đầu về mọi mặt của cả nước

Xã có diện tích 6,69 km², dân số năm 1999 là 7.440 người,[1] mật độ dân số đạt 1.112 người/km².

31-b-nh-nguy-n-ki-n-x-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)