User Tools

Site Tools


31-b-c-nh-l-ng-la-gi

Trichoptera là một bộ côn trùng với khoảng 12.000 loài đã được miêu tả.[1] Chúng là các loài côn trùng giống ngài có 2 cặp cánh màng có lông. Chúng có mối quan hệ gần gũi với Lepidoptera, và các bộ này cùng nằm trong liên bộ Amphiesmenoptera.

Bộ này gồm các họ sau:Họ

31-b-c-nh-l-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)