User Tools

Site Tools


31-an-ng-i-trung-la-gi

An Ngãi Trung là một xã thuộc huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Xã An Ngãi Trung có diện tích 14,27 km², dân số năm 8/2017 là 12 806 người,[1] mật độ dân số đạt 901 người/km².

Theo quy hoạch phát triển trung tâm xã thành đô thị loại V vào năm 2020.
31-an-ng-i-trung-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)