User Tools

Site Tools


31-22870-rosing-la-gi

Rosing
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Juels
Nơi khám phá Fountain Hills
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22870
Tên thay thế 1999 RO193
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2251701
Viễn điểm quỹ đạo 3.1486913
Độ lệch tâm 0.1718543
Chu kỳ quỹ đạo 1608.7298979
Độ bất thường trung bình 324.95874
Độ nghiêng quỹ đạo 12.81331
Kinh độ của điểm nút lên 353.00322
Acgumen của cận điểm 40.02677
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

22870 Rosing (1999 RO193) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1999 bởi C. W. Juels ở Fountain Hills.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22870 Rosing
31-22870-rosing-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)