User Tools

Site Tools


31-22783-teng-la-gi

22783 Teng (tên chỉ định: 1999 GT52) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được khám phá thông qua Chương trình nghiên cứu đối tượng gần Trái Đất của đài thiên văn Lowell ở Anderson Mesa Station ở Coconino County, Arizona, ngày 11 tháng 4 năm 1999. Nó được đặt theo tên Stacy H. Teng, a space physicist và alumna thuộc University of Maryland.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 22001–23000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 22783 Teng
31-22783-teng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)