User Tools

Site Tools


31-22622-strong-la-gi

Strong
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22622
Tên thay thế 1998 KV32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9162134
Viễn điểm quỹ đạo 2.7912568
Độ lệch tâm 0.1858840
Chu kỳ quỹ đạo 1318.9696561
Độ bất thường trung bình 237.87158
Độ nghiêng quỹ đạo 6.29201
Kinh độ của điểm nút lên 261.84279
Acgumen của cận điểm 31.32888
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

22622 Strong (1998 KV32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22622 Strong
31-22622-strong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)