User Tools

Site Tools


31-22613-callander-la-gi

22613 Callander (tên chỉ định: 1998 KP4) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được khám phá thông qua Chương trình nghiên cứu đối tượng gần Trái Đất của đài thiên văn Lowell ở Anderson Mesa Station ở Coconino County, Arizona, ngày 22 tháng 5 năm 1998. Nó được đặt theo tên Thomas Callander Price Zimmermann, một giáo sư of Renaissance history ở Reed College in Oregon và Davidson College in North Carolina.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 22001–23000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 22613 Callander
31-22613-callander-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)