User Tools

Site Tools


31-22450-nov-hrady-la-gi

22450 Nové Hrady là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1609.0869790 ngày (4.41 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1996.

31-22450-nov-hrady-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)