User Tools

Site Tools


31-22403-manjitludher-la-gi

Manjitludher
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi D. J. Asher
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 5 tháng 6 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22403
Tên thay thế 1995 LK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8123381
Viễn điểm quỹ đạo 2.8228713
Độ lệch tâm 0.2180124
Chu kỳ quỹ đạo 1288.7167195
Độ bất thường trung bình 220.81239
Độ nghiêng quỹ đạo 25.96473
Kinh độ của điểm nút lên 301.63676
Acgumen của cận điểm 20.28594
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

22403 Manjitludher (1995 LK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 6 năm 1995 bởi D. J. Asher ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22403 Manjitludher
31-22403-manjitludher-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)