User Tools

Site Tools


31-22109-loriehutch-la-gi

Loriehutch
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22109
Tên thay thế 2000 PJ22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8354473
Viễn điểm quỹ đạo 2.6877013
Độ lệch tâm 0.1884205
Chu kỳ quỹ đạo 1242.2663313
Độ bất thường trung bình 70.82426
Độ nghiêng quỹ đạo 6.63750
Kinh độ của điểm nút lên 57.26528
Acgumen của cận điểm 317.19251
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

22109 Loriehutch (2000 PJ22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22109 Loriehutch
31-22109-loriehutch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)