User Tools

Site Tools


31-22105-pirko-la-gi

22105 Pirko (tên chỉ định: 2000 LS36) là một tiểu hành tinh vành đai chính, được phát hiện ngày 11 tháng 6 năm 2000. Nó được đặt theo tên Richard G. Pirko.

31-22105-pirko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)