User Tools

Site Tools


31-21942-subramanian-la-gi

Subramanian
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21942
Tên thay thế 1999 VN106
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2599343
Viễn điểm quỹ đạo 3.0156065
Độ lệch tâm 0.1432407
Chu kỳ quỹ đạo 1564.7823138
Độ bất thường trung bình 198.69606
Độ nghiêng quỹ đạo 0.39427
Kinh độ của điểm nút lên 219.17850
Acgumen của cận điểm 359.59396
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

21942 Subramanian (1999 VN106) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 11 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 21942 Subramanian
31-21942-subramanian-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)