User Tools

Site Tools


31-21933-aaronrozon-la-gi

Aaronrozon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21933
Tên thay thế 1999 VL70
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7588062
Viễn điểm quỹ đạo 3.1092144
Độ lệch tâm 0.0597149
Chu kỳ quỹ đạo 1835.6541866
Độ bất thường trung bình 53.76387
Độ nghiêng quỹ đạo 2.83965
Kinh độ của điểm nút lên 60.88792
Acgumen của cận điểm 182.63393
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

21933 Aaronrozon (1999 VL70) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

31-21933-aaronrozon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)