User Tools

Site Tools


31-21887-dipippo-la-gi

21887 Dipippo (tên chỉ định: 1999 UH42) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được khám phá thông qua Chương trình nghiên cứu đối tượng gần Trái Đất của đài thiên văn Lowell ở Anderson Mesa Station ở Coconino County, Arizona, ngày 20 tháng 10 năm 1999. Nó được đặt theo tên Simonetta di Pippo, an administrative official thuộc Italian Space Agency, now Director of Human Spaceflight ở the European Space Agency.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 21001–22000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 21887 Dipippo
31-21887-dipippo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)