User Tools

Site Tools


31-21811-burroughs-la-gi

Burroughs
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. A. Tucker
Nơi khám phá Goodricke-Pigott Observatory
Ngày khám phá 5 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21811
Đặt tên theo Edgar Rice Burroughs
Tên thay thế 1999 TR20
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7975043
Viễn điểm quỹ đạo 3.5455007
Độ lệch tâm 0.1179246
Chu kỳ quỹ đạo 2062.9847584
Độ bất thường trung bình 116.68242
Độ nghiêng quỹ đạo 5.13520
Kinh độ của điểm nút lên 11.87676
Acgumen của cận điểm 89.30911
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

21811 Burroughs (1999 TR20) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 10 năm 1999 bởi R. A. Tucker ở Goodricke-Pigott Observatory.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 21811 Burroughs
31-21811-burroughs-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)