User Tools

Site Tools


30-xu-n-tr-ng-l-t-la-gi

Che-cau-dat-da-lat.jpg

Xuân Trường là một xã của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Vào năm 2009, xã có dân số 6.337 [2] người, diện tích 3.564,29 ha.[1]

30-xu-n-tr-ng-l-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)