User Tools

Site Tools


30-xu-n-th-1-la-gi

Xuân Thọ là một xã thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Xã có diện tích tự nhiên là 3.067,54 ha và 3.010 nhân khẩu.[1]

  1. ^ Quyết định thành lập của TTCP Việt Nam
30-xu-n-th-1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)