User Tools

Site Tools


30-xu-n-l-m-s-ng-c-u-la-gi

Xuân Lâm là một xã thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Xã có diện tích tự nhiên 13.090,84 ha và 3.963 nhân khẩu.[1]

  1. ^ Quyết định thành lập của TTCP Việt Nam
30-xu-n-l-m-s-ng-c-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)