User Tools

Site Tools


30-th-i-ph-n-t-ng-la-gi

Thài Phìn Tủng là một xã của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Lũng Táo, thị trấn Đồng Văn.
  • Đông giáp xã Tả Phìn.
  • Nam giáp xã Tả Phìn, xã Sính Lủng.
  • Tây giáp xã Xà Phìn, xã Lũng Tảo.

Ngày 31 tháng 03 năm 2009, 617,87 ha diện tích tự nhiên và 1.092 người của xã Đồng Văn được chuyển về xã Thài Phìn Tủng để quản lý. Thài Phìn Tủng lúc này có tổng diện tích tự nhiên là 2.132.22 ha và tổng dân số là 4.026 người.[1], mật độ dân cư đạt 189 người/km².

30-th-i-ph-n-t-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)