User Tools

Site Tools


30-qu-n-l-c-th-gi-i-t-do-chi-n-tranh-vi-t-nam-la-gi

Quân lực Thế giới Tự do trong Chiến tranh Việt Nam là tên tự gọi của khối gồm 39[1]quốc gia tuyên bố ủng hộ tinh thần và vật chất cho Việt Nam Cộng hòa chống lại lực lượng của Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trong nhóm 39 nước này, có năm quốc gia trực tiếp tham chiến gồm Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan (New Zealand), Thái Lan, Nam Hàn và Philippines. Số còn lại chủ yếu viện trợ vật liệu và chuyên môn trong số đó có quân nhân của Trung Hoa Dân quốc (phục vụ trong Nha chiến tranh Tâm lý)[1] và Tây Ban Nha[2] (phái đoàn quân y).

  1. ^ a ă Nguyễn Kỳ Phong. Từ điển Chiến tranh Việt Nam 1954-1975. Garden Grove, CA: Tự Lực, 2009. tr 357
  2. ^ The Background 1961-1966
  3. ^ a ă â Australian War Memorial
  4. ^ a ă â b Tucker, Spencer, ed. Encyclopedia of the Vietnam War: A Political, Social, and Military History. Oxford, UK: Oxford University Press, 1998. tr 902
  5. ^ a ă â Memories of New Zealand and the Vietnam war
  6. ^ Chapter VI: The Republic of Korea
  7. ^ a ă â Tucker, Spencer, ed. Encyclopedia of the Vietnam War: A Political, Social, and Military History. Oxford, UK: Oxford University Press, 1998. tr 64
30-qu-n-l-c-th-gi-i-t-do-chi-n-tranh-vi-t-nam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)