User Tools

Site Tools


30-ni-m-t-ng-la-gi

Niêm Tòng là một xã của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

Ngày 09 tháng 8 năm 2005, xã Niêm Tòng được thành lập trên cơ sở 2.013,75 ha diện tích tự nhiên và 2.276 người của xã Niêm Sơn, 1.137,50 ha diện tích tự nhiên và 1.380 người của xã Khâu Vai. Tổng cộng, xã Niêm Tòng có 3.151,25 ha diện tích tự nhiên và 3.656 người,[1] mật độ dân cư đạt 116 người/km².

30-ni-m-t-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)