User Tools

Site Tools


30-ni-m-s-n-la-gi

Niêm Sơn là một xã của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

Ngày 09 tháng 8 năm 2005, 2.013,75 ha diện tích tự nhiên và 2.276 người của xã Nậm Sơn được tách ra để góp phần hình thành xã mới Niêm Tòng. Từ đây, xã Nậm Sơn còn lại 5.371,25 ha diện tích tự nhiên và 3.716 người,[1] mật độ dân cư đạt 69 người/km².

  1. ^ a ă â “Nghị định số 104/2005/NĐ-CP”. Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2011. 
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
30-ni-m-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)