User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-th-nh-ph-c-ng-h-a-d-n-ch-nh-n-d-n-tri-u-ti-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-th-nh-ph-c-ng-h-a-d-n-ch-nh-n-d-n-tri-u-ti-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cd/​Korea_north_map_en.png/​220px-Korea_north_map_en.png"​ width="​220"​ height="​232"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cd/​Korea_north_map_en.png/​330px-Korea_north_map_en.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cd/​Korea_north_map_en.png/​440px-Korea_north_map_en.png 2x" data-file-width="​570"​ data-file-height="​600"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Bản đồ Bắc Triều Tiên</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Dưới đây là một danh sách các thành phố tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên:
 +</p>
  
 +
 +
 +<​h3><​span id="​Ch.C3.BA_.C3.BD"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Chú_ý">​Chú ý</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Một vài trực hạt thị trước đây đã tái sáp nhập với các tỉnh cũ, bao gồm Kaesŏng, Ch'​ŏngjin,​ Hamhŭng, và Namp'​o.</​li>​
 +<​li>​Rasŏn đã tái sáp nhập vào tỉnh Hamgyŏng Bắc vào năm 2004, nhưng sau đó lại được thăng cấp trở lại thành trực hạt thị vào năm 2010 để giúp quản lý đầu tư mước ngoài.</​li></​ul>​
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr align="​center"​ bgcolor="#​EFEFEF"><​th>​Tên thành phố</​th>​
 +<​th>​Chosŏn'​gŭl</​th>​
 +<​th>​Hanja</​th>​
 +<​th>​Hán Việt</​th>​
 +<​th>​Thuộc tỉnh</​th>​
 +<​th>​Diện tích<​br/>​km²</​th>​
 +<​th>​Dân số năm 2008<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​br/>​(người)</​th>​
 +<​th>​Mật độ</​th>​
 +<​th>​Khu vực</​th>​
 +<​th>​Phường<​br/>​(dong,​ động)</​th>​
 +<​th>​Xã<​br/>​(ri,​ lý)</​th>​
 +<​th>​Hình ảnh tiêu biểu
 +</​th></​tr><​tr align="​center"><​td>​Anju</​td>​
 +<​td>​안주시</​td>​
 +<​td>​安州市</​td>​
 +<​td>​An Châu thị</​td>​
 +<​td>​P'​yŏngan Nam</​td>​
 +<​td>​359</​td>​
 +<​td>​240,​117</​td>​
 +<​td>​668,​8</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​19</​td>​
 +<​td>​14</​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td>​Chongjin</​td>​
 +<​td>​청진시</​td>​
 +<​td>​淸津市</​td>​
 +<​td>​Thanh Tân thị</​td>​
 +<​td>​Hamgyŏng Bắc</​td>​
 +<​td>​275</​td>​
 +<​td>​667.929</​td>​
 +<​td>​2.428,​8</​td>​
 +<​td>​7</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td><​img alt="​Cảng Seishin"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​06/​Port_of_Seishin.JPG/​150px-Port_of_Seishin.JPG"​ width="​150"​ height="​92"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​06/​Port_of_Seishin.JPG/​225px-Port_of_Seishin.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​06/​Port_of_Seishin.JPG/​300px-Port_of_Seishin.JPG 2x" data-file-width="​505"​ data-file-height="​310"/>​
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td>​Chongju</​td>​
 +<​td>​정주시</​td>​
 +<​td>​定州市</​td>​
 +<​td>​Định Châu thị</​td>​
 +<​td>​P'​yŏngan Bắc</​td>​
 +<​td>​473,​2</​td>​
 +<​td>​189.742</​td>​
 +<​td>​401</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​14</​td>​
 +<​td>​18</​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td>​Haeju</​td>​
 +<​td>​해주시</​td>​
 +<​td>​海州市</​td>​
 +<​td>​Hải Châu thị</​td>​
 +<​td>​Hwanghae Nam</​td>​
 +<​td>​206,​93</​td>​
 +<​td>​273.300</​td>​
 +<​td>​1320,​7</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​26</​td>​
 +<​td>​58</​td>​
 +<​td><​img alt="​Phù Dung đường"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​59/​Haeju_Buyong_Pavilion.jpg/​150px-Haeju_Buyong_Pavilion.jpg"​ width="​150"​ height="​113"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​59/​Haeju_Buyong_Pavilion.jpg/​225px-Haeju_Buyong_Pavilion.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​59/​Haeju_Buyong_Pavilion.jpg/​300px-Haeju_Buyong_Pavilion.jpg 2x" data-file-width="​636"​ data-file-height="​478"/>​
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td>​Hamhung</​td>​
 +<​td>​함흥시</​td>​
 +<​td>​咸興市</​td>​
 +<​td>​Hàm Hưng thị</​td>​
 +<​td>​Hamgyŏng Nam</​td>​
 +<​td>​556</​td>​
 +<​td>​768.551</​td>​
 +<​td>​1.382,​3</​td>​
 +<​td>​7</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​Quảng trường trung tâm Hamhung
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td>​Hoeryong</​td>​
 +<​td>​함흥시</​td>​
 +<​td>​會寧市</​td>​
 +<​td>​Hội Ninh thị</​td>​
 +<​td>​Hamgyŏng Nam</​td>​
 +<​td>​1.750</​td>​
 +<​td>​153.532</​td>​
 +<​td>​87,​7</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​19</​td>​
 +<​td>​28</​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td>​Huichon</​td>​
 +<​td>​희천시</​td>​
 +<​td>​熙川市</​td>​
 +<​td>​Hi Xuyên thị</​td>​
 +<​td>​Chagang</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td><​img alt="​Nhà máy tại Huichon"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​F%C3%A1brica_m%C3%A1quinas-herramienta_Huich%C3%B3n_%282%29.jpg/​150px-F%C3%A1brica_m%C3%A1quinas-herramienta_Huich%C3%B3n_%282%29.jpg"​ width="​150"​ height="​99"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​F%C3%A1brica_m%C3%A1quinas-herramienta_Huich%C3%B3n_%282%29.jpg/​225px-F%C3%A1brica_m%C3%A1quinas-herramienta_Huich%C3%B3n_%282%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​F%C3%A1brica_m%C3%A1quinas-herramienta_Huich%C3%B3n_%282%29.jpg/​300px-F%C3%A1brica_m%C3%A1quinas-herramienta_Huich%C3%B3n_%282%29.jpg 2x" data-file-width="​567"​ data-file-height="​374"/>​
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td>​Hyesan</​td>​
 +<​td>​혜산시</​td>​
 +<​td>​惠山市</​td>​
 +<​td>​Huệ Sơn thị</​td>​
 +<​td>​Ryanggang</​td>​
 +<​td>​277</​td>​
 +<​td>​192.680</​td>​
 +<​td>​695,​6</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​25</​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td>​Kaechon</​td>​
 +<​td>​개천시</​td>​
 +<​td>​价川市</​td>​
 +<​td>​Giới Xuyên thị</​td>​
 +<​td>​P'​yŏngan Nam</​td>​
 +<​td>​738</​td>​
 +<​td>​319.554</​td>​
 +<​td>​433</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​26</​td>​
 +<​td>​11</​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td>​Kaesong</​td>​
 +<​td>​개성특급시</​td>​
 +<​td>​開城特級市</​td>​
 +<​td>​Khai Thành đặc cấp thị</​td>​
 +<​td>​Hwanghae Bắc</​td>​
 +<​td>​179,​263</​td>​
 +<​td>​308.440</​td>​
 +<​td>​1.720,​6</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​27</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<​td><​img alt="​Phố cổ Kaesong"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​Old_Kaesong.jpg/​150px-Old_Kaesong.jpg"​ width="​150"​ height="​113"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​Old_Kaesong.jpg/​225px-Old_Kaesong.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​Old_Kaesong.jpg/​300px-Old_Kaesong.jpg 2x" data-file-width="​3648"​ data-file-height="​2736"/>​
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td>​Kanggye</​td>​
 +<​td>​강계시</​td>​
 +<​td>​江界市</​td>​
 +<​td>​Giang Giới thị</​td>​
 +<​td>​Chagang</​td>​
 +<​td>​263.667</​td>​
 +<​td>​251,​971</​td>​
 +<​td>​955,​6</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​34</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td>​Kimchaek</​td>​
 +<​td>​김책시</​td>​
 +<​td>​金策市</​td>​
 +<​td>​Kim Sách thị</​td>​
 +<​td>​Hamgyŏng Bắc</​td>​
 +<​td>​850</​td>​
 +<​td>​207.299</​td>​
 +<​td>​243,​96</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​22</​td>​
 +<​td>​22</​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td>​Kusong</​td>​
 +<​td>​구성시</​td>​
 +<​td>​龜城市</​td>​
 +<​td>​Quy Thành thị</​td>​
 +<​td>​P'​yŏngan Bắc</​td>​
 +<​td>​652,​5</​td>​
 +<​td>​196.515</​td>​
 +<​td>​301</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​25</​td>​
 +<​td>​18</​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td>​Manpo</​td>​
 +<​td>​만포시</​td>​
 +<​td>​滿浦市</​td>​
 +<​td>​Mãn Phố thị</​td>​
 +<​td>​Chagang</​td>​
 +<​td>​672,​379</​td>​
 +<​td>​116.760</​td>​
 +<​td>​173,​7</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​11</​td>​
 +<​td>​15</​td>​
 +<​td><​img alt="​Một khu vực ngoại thị nhìn từ Trung Quốc"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f4/​Jian_Yalu_River_Border_Railway_Bridge_view_of_Manpo_2011_07_24.jpg/​150px-Jian_Yalu_River_Border_Railway_Bridge_view_of_Manpo_2011_07_24.jpg"​ width="​150"​ height="​84"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f4/​Jian_Yalu_River_Border_Railway_Bridge_view_of_Manpo_2011_07_24.jpg/​225px-Jian_Yalu_River_Border_Railway_Bridge_view_of_Manpo_2011_07_24.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f4/​Jian_Yalu_River_Border_Railway_Bridge_view_of_Manpo_2011_07_24.jpg/​300px-Jian_Yalu_River_Border_Railway_Bridge_view_of_Manpo_2011_07_24.jpg 2x" data-file-width="​3453"​ data-file-height="​1941"/>​
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td>​Munchon</​td>​
 +<​td>​문천시</​td>​
 +<​td>​文川市</​td>​
 +<​td>​Văn Xuyên thị</​td>​
 +<​td>​Kangwon</​td>​
 +<​td>​277,​524</​td>​
 +<​td>​122.934</​td>​
 +<​td>​442,​3</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​16</​td>​
 +<​td>​14</​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td>​Nampho</​td>​
 +<​td>​남포특별시</​td>​
 +<​td>​南浦特別市</​td>​
 +<​td>​Nam Phố đặc biệt thị</​td>​
 +<​td>​P'​yŏngan Nam</​td>​
 +<​td>​829</​td>​
 +<​td>​366.815</​td>​
 +<​td>​442,​5</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​36</​td>​
 +<​td>​15</​td>​
 +<​td><​img alt="​Đập chắn trên Hoàng Hải" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​09/​NK-Hafen_Nampo.jpg/​150px-NK-Hafen_Nampo.jpg"​ width="​150"​ height="​98"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​09/​NK-Hafen_Nampo.jpg/​225px-NK-Hafen_Nampo.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​09/​NK-Hafen_Nampo.jpg/​300px-NK-Hafen_Nampo.jpg 2x" data-file-width="​745"​ data-file-height="​486"/>​
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td>​Pyongsong</​td>​
 +<​td>​평성시</​td>​
 +<​td>​平城市</​td>​
 +<​td>​Bình Thành thị</​td>​
 +<​td>​P'​yŏngan Nam</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​284,​386</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​20</​td>​
 +<​td>​14</​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td>​Sariwon</​td>​
 +<​td>​사리원시</​td>​
 +<​td>​沙里院市</​td>​
 +<​td>​Sa Lý Viện thị</​td>​
 +<​td>​Hwanghae Bắc</​td>​
 +<​td>​187,​91</​td>​
 +<​td>​307.764</​td>​
 +<​td>​1.639</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​31</​td>​
 +<​td>​9</​td>​
 +<​td><​img alt="​Cổng chào công viên tại Sariwon"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e2/​Sariwon.jpg/​150px-Sariwon.jpg"​ width="​150"​ height="​113"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e2/​Sariwon.jpg/​225px-Sariwon.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e2/​Sariwon.jpg/​300px-Sariwon.jpg 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​768"/>​
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td>​Sinpo</​td>​
 +<​td>​신포시</​td>​
 +<​td>​新浦市</​td>​
 +<​td>​Tân Phố thị</​td>​
 +<​td>​Hamgyŏng Nam</​td>​
 +<​td>​43</​td>​
 +<​td>​152.759</​td>​
 +<​td>​3.552,​5</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​16</​td>​
 +<​td>​6</​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td>​Sinuiju</​td>​
 +<​td>​신의주시</​td>​
 +<​td>​新義州市</​td>​
 +<​td>​Tân Nghĩa Châu thị</​td>​
 +<​td>​P'​yŏngan Bắc</​td>​
 +<​td>​180</​td>​
 +<​td>​359.341</​td>​
 +<​td>​1.996,​3</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​49</​td>​
 +<​td>​9</​td>​
 +<​td><​img alt="​Cầu biên giới qua sông Áp Lục" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8a/​Sino-Korean_Friendship_Bridge_across_the_Yalu.jpg/​150px-Sino-Korean_Friendship_Bridge_across_the_Yalu.jpg"​ width="​150"​ height="​78"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8a/​Sino-Korean_Friendship_Bridge_across_the_Yalu.jpg/​225px-Sino-Korean_Friendship_Bridge_across_the_Yalu.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8a/​Sino-Korean_Friendship_Bridge_across_the_Yalu.jpg/​300px-Sino-Korean_Friendship_Bridge_across_the_Yalu.jpg 2x" data-file-width="​1133"​ data-file-height="​588"/>​
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td>​Songrim</​td>​
 +<​td>​송림시</​td>​
 +<​td>​松林市</​td>​
 +<​td>​Tùng Lâm thị</​td>​
 +<​td>​Hwanghae Bắc</​td>​
 +<​td>​64,​59</​td>​
 +<​td>​128.831</​td>​
 +<​td>​1.994,​6</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​19</​td>​
 +<​td>​6</​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td>​Sunchon</​td>​
 +<​td>​순천시</​td>​
 +<​td>​順川市</​td>​
 +<​td>​Thuận Xuyên thị</​td>​
 +<​td>​P'​yŏngan Nam</​td>​
 +<​td>​368</​td>​
 +<​td>​297.317</​td>​
 +<​td>​807,​9</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​21</​td>​
 +<​td>​11</​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td>​Tanchon</​td>​
 +<​td>​단천시</​td>​
 +<​td>​端川市</​td>​
 +<​td>​Đoan Xuyên thị</​td>​
 +<​td>​Hamgyŏng Nam</​td>​
 +<​td>​2.170</​td>​
 +<​td>​345.875</​td>​
 +<​td>​159,​49</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​39</​td>​
 +<​td>​39</​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td>​Tokchon</​td>​
 +<​td>​덕천시</​td>​
 +<​td>​德川市</​td>​
 +<​td>​Đức Xuyên thị</​td>​
 +<​td>​P'​yŏngan Nam</​td>​
 +<​td>​691,​5</​td>​
 +<​td>​237.133</​td>​
 +<​td>​342,​9</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​22</​td>​
 +<​td>​10</​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td>​Wonsan</​td>​
 +<​td>​원산시</​td>​
 +<​td>​元山市</​td>​
 +<​td>​Nguyên Sơn thị</​td>​
 +<​td>​Kangwon</​td>​
 +<​td>​314,​4</​td>​
 +<​td>​363.127</​td>​
 +<​td>​1.155</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​45</​td>​
 +<​td>​14</​td>​
 +<​td><​img alt="​Wonsan nhìn từ khách sạn Songdowon"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c5/​Wonsan_waterfront_%282937890043%29.jpg/​150px-Wonsan_waterfront_%282937890043%29.jpg"​ width="​150"​ height="​100"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c5/​Wonsan_waterfront_%282937890043%29.jpg/​225px-Wonsan_waterfront_%282937890043%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c5/​Wonsan_waterfront_%282937890043%29.jpg/​300px-Wonsan_waterfront_%282937890043%29.jpg 2x" data-file-width="​3648"​ data-file-height="​2430"/>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1242
 +Cached time: 20181012010245
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.208 seconds
 +Real time usage: 0.258 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2714/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 28612/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2256/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 432/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.016/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 748 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​91.938 ​     1 -total
 + ​40.42% ​  ​37.163 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​38.94% ​  ​35.800 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​7873;​_t&​agrave;​i_ch&​acirc;​u_&​Aacute;​
 + ​30.84% ​  ​28.351 ​    27 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Linktext
 + ​15.46% ​  ​14.214 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_c&#​7911;​a_C&#​7897;​ng_h&​ograve;​a_D&​acirc;​n_ch&#​7911;​_Nh&​acirc;​n_d&​acirc;​n_Tri&#​7873;​u_Ti&​ecirc;​n
 +  3.74%    3.442      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​TOCleft
 +  3.65%    3.354      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.35%    3.079      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​-
 +  1.89%    1.740     24 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861125-0!canonical and timestamp 20181012010245 and revision id 36299139
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-th-nh-ph-c-ng-h-a-d-n-ch-nh-n-d-n-tri-u-ti-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)