User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-s-n-bay-t-i-tri-u-ti-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-s-n-bay-t-i-tri-u-ti-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​Đây là một danh sách các sân bay tại <​b>​Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên</​b>​. ​ Bắc Triều Tiên có thể có đến 78 sân bay có thể sử dụng được,<​sup id="​cite_ref-fedresearch_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mặc dù vậy các bí mật quốc gia đã khiến cho việc xác định số lượng cũng như tình trạng của chúng không thật sự chắc chắn.
 +</​p><​p>​Hãng hàng không quốc doanh, Air Koryo, đã gia nhập Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) vào cuối thập niên 1990, và Bắc Triều Tiên đã tuyên bố một chương trình nhằm nâng cấp một số sân bay đạt tới tiêu chuẩn quốc tế.  Tuy nhiên, ngoại trừ Sân bay quốc tế Sunan ở Bình Nhưỡng và một vài sân bay khác hoạt động một cách không đều đặn với các chuyến bay của Air Koryo, hàng không thương mại tại Bắc Triều Tiên trên thực tế không tồn tại và hầu hết sân bay được lập nên là để phục vụ cho mục đích quân sự.<​sup id="​cite_ref-globalsecurity_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span id="​S.C3.A2n_bay_c.C3.B3_.C4.91.C6.B0.E1.BB.9Dng_b.C4.83ng_ch.C6.B0a_.C4.91.C6.B0.E1.BB.A3c_c.E1.BB.A9ng_h.C3.B3a"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Sân_bay_có_đường_băng_chưa_được_cứng_hóa">​Sân bay có đường băng chưa được cứng hóa</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +
 +<​p>​Sân bay trực thăng Bình Nhưỡng với mã ICAO là ZKKK, được liệt kê với tọa độ <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​39°01′12″B</​span>​ <span class="​longitude">​125°45′0″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​39,​02°B 125,​75°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​39.02000;​ 125.75000</​span></​span></​span></​span>​ <sup id="​cite_ref-landingsZKKK_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Nhiều tuyến xa lộ cũng có thể tận dụng để làm đường băng cho các máy bay.<sup id="​cite_ref-landingshighway_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1249
 +Cached time: 20181011051707
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.088 seconds
 +Real time usage: 0.112 seconds
 +Preprocessor visited node count: 603/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 19412/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1827/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2288/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.014/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 753 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​65.089 ​     1 -total
 + ​36.44% ​  ​23.716 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​34.55% ​  ​22.486 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asia_in_topic
 + ​22.62% ​  ​14.721 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​14.44% ​   9.398      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.52%    3.596      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Airport_codes
 +  3.80%    2.476      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PDFlink
 +  2.72%    1.771      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​TOC_right
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​856386-0!canonical and timestamp 20181011051707 and revision id 26443515
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-s-n-bay-t-i-tri-u-ti-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)