User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20801-20900-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20801-20900-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​bodyContent">​
 + <​p>​Bách khoa toàn thư mở Wikipedia</​p>​
 + Buớc tưới chuyển hướng
 + Bước tới tìm kiếm
 + <div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Tên đầu tiên
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Nơi phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Người phát hiện
 +</​th></​tr><​tr><​td>​20801 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 SC<​sub>​179</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20802 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 SR<​sub>​179</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20803 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 SK<​sub>​188</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20804 Etter</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 SW<​sub>​209</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20805 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 SC<​sub>​220</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20806 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 SW<​sub>​220</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20807 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 SY<​sub>​220</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20808 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 SR<​sub>​243</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20809 Eshinjolly</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 SW<​sub>​259</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20810 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 SE<​sub>​266</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20811 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 ST<​sub>​266</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20812 Shannonbabb</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 SL<​sub>​269</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20813 Aakashshah</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 SB<​sub>​274</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20814 Laurajones</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 SW<​sub>​292</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20815 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 SZ<​sub>​318</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20816 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 SQ<​sub>​319</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20817 Liuxiaofeng</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 TT<​sub>​50</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20818 Karmadiraju</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 TQ<​sub>​54</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20819 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 TX<​sub>​55</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20820 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 UZ<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20821 Balasridhar</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 UT<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20822 Lintingnien</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 UK<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20823 Liutingchun</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 UZ<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20824 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 UX<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20825 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 UN<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Fountain Hills</​td>​
 +<​td>​C. W. Juels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20826 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 UV<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Bisei SG Center</​td>​
 +<​td>​BATTeRS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20827 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 UY<​sub>​25</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20828 Linchen</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 UO<​sub>​27</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20829 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 UR<​sub>​27</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20830 Luyajia</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 UG<​sub>​45</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20831 Zhangyi</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 UM<​sub>​47</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20832 Santhikodali</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 UQ<​sub>​47</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20833 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 US<​sub>​47</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20834 Allihewlett</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 UM<​sub>​48</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20835 Eliseadcock</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 UY<​sub>​49</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20836 Marilytedja</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 UE<​sub>​51</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20837 Ramanlal</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 UX<​sub>​52</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20838 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 UY<​sub>​53</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20839 Bretharrison</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 US<​sub>​55</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20840 Borishanin</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 UF<​sub>​58</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20841 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 UM<​sub>​69</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20842 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 UG<​sub>​75</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20843 Kuotzuhao</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 UZ<​sub>​78</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20844 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 UK<​sub>​97</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20845 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 UY<​sub>​102</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20846 Liyulin</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 US<​sub>​103</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20847 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 UW<​sub>​104</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20848 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 UA<​sub>​105</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 10 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20849 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VJ<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20850 Gaglani</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VF<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20851 Ramachandran</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VA<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20852 Allilandstrom</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VY<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20853 Yunxiangchu</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VQ<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20854 Tetruashvily</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VH<​sub>​27</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20855 Arifawan</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VV<​sub>​27</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20856 Hamzabari</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VT<​sub>​28</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20857 Richardromeo</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VA<​sub>​30</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20858 Cuirongfeng</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VM<​sub>​31</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20859 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VT<​sub>​31</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20860 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VS<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20861 Lesliebeh</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VX<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20862 Jenngoedhart</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VY<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20863 Jamescronk</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VW<​sub>​35</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20864 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VF<​sub>​36</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20865 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VL<​sub>​36</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20866 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VP<​sub>​37</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20867 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VT<​sub>​37</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20868 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VR<​sub>​39</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20869 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VK<​sub>​45</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20870 Kaningher</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VC<​sub>​48</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20871 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VJ<​sub>​48</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20872 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VV<​sub>​48</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20873 Evanfrank</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VH<​sub>​49</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20874 MacGregor</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VL<​sub>​49</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20875 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VU<​sub>​49</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20876 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VW<​sub>​49</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20877 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VD<​sub>​50</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20878 Uwetreske</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VH<​sub>​50</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20879 Chengyuhsuan</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VJ<​sub>​55</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20880 Yiyideng</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VE<​sub>​57</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20881 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VG<​sub>​57</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20882 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VH<​sub>​57</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20883 Gervais</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VD<​sub>​58</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20884 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 VA<​sub>​59</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20885 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 WD<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Fountain Hills</​td>​
 +<​td>​C. W. Juels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20886 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 WE<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Fountain Hills</​td>​
 +<​td>​C. W. Juels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20887 Ngwaikin</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 WP<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Desert Beaver</​td>​
 +<​td>​W. K. Y. Yeung
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20888 Siyueguo</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 WB<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20889 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 WB<​sub>​15</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20890 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 WN<​sub>​19</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Fountain Hills</​td>​
 +<​td>​C. W. Juels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20891 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 WN<​sub>​28</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20892 MacChnoic</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 WE<​sub>​75</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20893 Rosymccloskey</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 WJ<​sub>​75</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20894 Krumeich</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 WP<​sub>​93</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20895 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 WU<​sub>​106</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20896 Tiphene</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 WW<​sub>​141</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20897 Deborahdomingue</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 WR<​sub>​142</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20898 Fountainhills</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 WE<​sub>​147</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 11 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Fountain Hills</​td>​
 +<​td>​C. W. Juels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20899 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 XB<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 12 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20900 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 XW<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 12 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1250
 +Cached time: 20181019211630
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.136 seconds
 +Real time usage: 0.151 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2686/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 24998/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4695/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​70.207 ​     1 -total
 + ​70.48% ​  ​49.485 ​   100 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mp
 + ​17.35% ​  ​12.182 ​   100 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 + ​12.59% ​   8.840      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​Tr&#​7907;​_gi&​uacute;​p
 +  5.64%    3.961      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​navigator
 +  3.51%    2.465      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.87%    2.017      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/&#​273;&#​7847;​u
 +  2.34%    1.644      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +  2.13%    1.498      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​cu&#​7889;​i
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861327-0!canonical and timestamp 20181019211629 and revision id 26407742
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 + </​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20801-20900-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)