User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20701-20800-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20701-20800-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​bodyContent">​
 + <​p>​Bách khoa toàn thư mở Wikipedia</​p>​
 + Buớc tưới chuyển hướng
 + Bước tới tìm kiếm
 + <div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Tên đầu tiên
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Nơi phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Người phát hiện
 +</​th></​tr><​tr><​td>​20701 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VL<​sub>​179</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20702 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VF<​sub>​195</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20703 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VC<​sub>​203</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20704 -</​td>​
 +<​td>​1999 WH</​td>​
 +<​td>​16 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20705 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 WH<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20706 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 WY<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20707 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 WW<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20708 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XH<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20709 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XM<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Kvistaberg</​td>​
 +<​td>​Uppsala-DLR Asteroid Survey
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20710 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XP<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20711 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XF<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20712 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XF<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20713 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XA<​sub>​32</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20714 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XS<​sub>​36</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Fountain Hills</​td>​
 +<​td>​C. W. Juels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20715 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XB<​sub>​44</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20716 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XG<​sub>​91</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20717 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XG<​sub>​93</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20718 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XZ<​sub>​97</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20719 Velasco</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XL<​sub>​99</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20720 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XP<​sub>​101</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20721 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XA<​sub>​105</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Fountain Hills</​td>​
 +<​td>​C. W. Juels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20722 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XZ<​sub>​109</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20723 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XH<​sub>​113</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20724 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XO<​sub>​116</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20725 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XP<​sub>​120</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20726 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XE<​sub>​122</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20727 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XV<​sub>​123</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20728 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XD<​sub>​143</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Fountain Hills</​td>​
 +<​td>​C. W. Juels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20729 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XS<​sub>​143</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Fountain Hills</​td>​
 +<​td>​C. W. Juels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20730 Jorgecarvano</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XC<​sub>​151</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20731 Mothédiniz</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XH<​sub>​151</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20732 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XB<​sub>​167</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20733 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XE<​sub>​168</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20734 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XA<​sub>​169</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20735 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XU<​sub>​169</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20736 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XV<​sub>​170</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20737 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XJ<​sub>​189</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20738 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XG<​sub>​191</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20739 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XM<​sub>​193</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20740 Sémery</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XB<​sub>​228</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20741 Jeanmichelreess</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XA<​sub>​230</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20742 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XJ<​sub>​261</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20743 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AR<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20744 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AO<​sub>​151</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20745 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AS<​sub>​185</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20746 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AL<​sub>​186</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20747 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AM<​sub>​186</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20748 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AP<​sub>​186</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20749 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AD<​sub>​199</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20750 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AF<​sub>​199</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20751 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AA<​sub>​200</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20752 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AP<​sub>​200</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20753 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AW<​sub>​211</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20754 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AD<​sub>​244</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20755 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 BX<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20756 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 BC<​sub>​19</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Kvistaberg</​td>​
 +<​td>​Uppsala-DLR Asteroid Survey
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20757 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 CV<​sub>​52</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 2 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20758 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 CS<​sub>​94</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 2 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20759 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 CX<​sub>​96</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 2 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20760 Chanmatchun</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 DR<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 2 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Rock Finder</​td>​
 +<​td>​W. K. Y. Yeung
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20761 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 EA<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 3 năm 2000</​td>​
 +<​td>​High Point</​td>​
 +<​td>​D. K. Chesney
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20762 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 EE<​sub>​36</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 3 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20763 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 FQ<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Kvistaberg</​td>​
 +<​td>​Uppsala-DLR Asteroid Survey
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20764 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 FE<​sub>​38</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 3 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20765 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 JC<​sub>​40</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 5 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20766 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 PK<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20767 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 PN<​sub>​24</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20768 Langberg</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QO<​sub>​54</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20769 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QM<​sub>​65</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20770 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QT<​sub>​123</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20771 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QY<​sub>​150</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20772 Brittajones</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QL<​sub>​182</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20773 Aneeshvenkat</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QS<​sub>​208</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20774 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RP<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20775 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RU<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20776 Juliekrugler</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RG<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20777 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RX<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20778 Wangchaohao</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RD<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20779 Xiajunchao</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RN<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20780 Chanyikhei</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RO<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20781 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RX<​sub>​38</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20782 Markcroce</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RZ<​sub>​52</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20783 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RK<​sub>​55</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20784 Trevorpowers</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RN<​sub>​56</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20785 Mitalithakor</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RO<​sub>​60</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20786 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RG<​sub>​62</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20787 Mitchfourman</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RZ<​sub>​71</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20788 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 SB<​sub>​29</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20789 Hughgrant</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 SU<​sub>​44</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Fountain Hills</​td>​
 +<​td>​C. W. Juels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20790 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 SE<​sub>​45</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20791 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 SH<​sub>​60</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20792 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 SH<​sub>​88</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20793 Goldinaaron</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 SF<​sub>​118</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20794 Ryanolson</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 SD<​sub>​161</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20795 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 SE<​sub>​161</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20796 Philipmunoz</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 SN<​sub>​169</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20797 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 SD<​sub>​172</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20798 Verlinden</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 SH<​sub>​172</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20799 Ashishbakshi</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 SU<​sub>​172</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20800 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 SV<​sub>​172</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1246
 +Cached time: 20181019095840
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.153 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2663/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 24863/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4728/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​64.079 ​     1 -total
 + ​69.40% ​  ​44.469 ​    99 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mp
 + ​16.70% ​  ​10.699 ​    99 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 + ​13.75% ​   8.814      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​Tr&#​7907;​_gi&​uacute;​p
 +  5.60%    3.589      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​navigator
 +  4.15%    2.659      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.78%    1.781      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​cu&#​7889;​i
 +  2.71%    1.739      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/&#​273;&#​7847;​u
 +  2.21%    1.418      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861326-0!canonical and timestamp 20181019095840 and revision id 26435534
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 + </​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20701-20800-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)