User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20601-20700-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20601-20700-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​bodyContent">​
 + <​p>​Bách khoa toàn thư mở Wikipedia</​p>​
 + Buớc tưới chuyển hướng
 + Bước tới tìm kiếm
 + <div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Tên đầu tiên
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Nơi phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Người phát hiện
 +</​th></​tr><​tr><​td>​20601 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RD<​sub>​197</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20602 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RC<​sub>​198</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20603 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RT<​sub>​199</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20604 Vrishikpatil</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RW<​sub>​205</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20605 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RX<​sub>​209</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20606 Widemann</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RM<​sub>​214</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20607 Vernazza</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RR<​sub>​219</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20608 Fredmerlin</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RH<​sub>​224</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20609 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RO<​sub>​225</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20610 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RK<​sub>​235</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20611 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RL<​sub>​235</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20612 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RT<​sub>​237</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20613 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RE<​sub>​240</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20614 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 SN<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20615 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 SZ<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20616 Zeeshansayed</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 SH<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20617 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 SA<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20618 Daniebutler</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 SG<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20619 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 SB<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Woomera</​td>​
 +<​td>​F. B. Zoltowski
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20620 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 SW<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20621 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TK<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Ametlla de Mar</​td>​
 +<​td>​J. Nomen
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20622 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TQ<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Kleť</​td>​
 +<​td>​Kleť
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20623 Davidyoung</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TS<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​EverStaR</​td>​
 +<​td>​M. Abraham, G. Fedon
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20624 Dariozanetti</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TB<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Gnosca</​td>​
 +<​td>​S. Sposetti
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20625 Noto</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TG<​sub>​20</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Yanagida</​td>​
 +<​td>​A. Tsuchikawa
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20626 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TH<​sub>​21</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20627 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TF<​sub>​38</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20628 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TS<​sub>​40</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20629 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TB<​sub>​90</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20630 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TJ<​sub>​90</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20631 Stefuller</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TW<​sub>​91</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20632 Carlyrosser</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TC<​sub>​92</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20633 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TU<​sub>​93</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20634 Marichardson</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TP<​sub>​94</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20635 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TV<​sub>​96</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20636 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TC<​sub>​97</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20637 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TX<​sub>​103</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20638 Lingchen</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TV<​sub>​108</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20639 Michellouie</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TD<​sub>​109</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20640 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TF<​sub>​118</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20641 Yenuanchen</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TF<​sub>​121</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20642 Laurajohnson</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TC<​sub>​124</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20643 Angelicaliu</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TK<​sub>​142</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20644 Amritdas</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TN<​sub>​144</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20645 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TH<​sub>​149</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20646 Nikhilgupta</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TM<​sub>​150</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20647 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TQ<​sub>​155</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20648 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TF<​sub>​166</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20649 Miklenov</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TP<​sub>​170</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20650 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TG<​sub>​173</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20651 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TE<​sub>​219</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20652 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TY<​sub>​229</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20653 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TN<​sub>​245</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20654 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TO<​sub>​247</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20655 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TT<​sub>​248</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20656 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TX<​sub>​258</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20657 Alvarez-Candal</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TL<​sub>​261</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20658 Bushmarinov</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TY<​sub>​270</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20659 -</​td>​
 +<​td>​1999 UE</​td>​
 +<​td>​16 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20660 -</​td>​
 +<​td>​1999 UF</​td>​
 +<​td>​16 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Višnjan Observatory</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20661 -</​td>​
 +<​td>​1999 UZ</​td>​
 +<​td>​16 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Višnjan Observatory</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20662 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 UC<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Višnjan Observatory</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20663 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 UU<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Fountain Hills</​td>​
 +<​td>​C. W. Juels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20664 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 UV<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Modra</​td>​
 +<​td>​A. Galád, J. Tóth
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20665 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 UQ<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20666 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 UX<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20667 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 UM<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20668 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 UN<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Višnjan Observatory</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20669 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 UO<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20670 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 UA<​sub>​46</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20671 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 UX<​sub>​48</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20672 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 UU<​sub>​50</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20673 Janelle</​td>​
 +<​td>​1999 VW</​td>​
 +<td>3 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Farpoint</​td>​
 +<​td>​G. Bell
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20674 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VT<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Oohira</​td>​
 +<​td>​T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20675 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VK<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20676 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VA<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Fountain Hills</​td>​
 +<​td>​C. W. Juels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20677 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VT<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20678 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VE<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Višnjan Observatory</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20679 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VU<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Fountain Hills</​td>​
 +<​td>​C. W. Juels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20680 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VX<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Fountain Hills</​td>​
 +<​td>​C. W. Juels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20681 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VH<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20682 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VP<​sub>​23</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Fountain Hills</​td>​
 +<​td>​C. W. Juels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20683 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VT<​sub>​44</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20684 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VW<​sub>​44</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20685 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VX<​sub>​48</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20686 Thottumkara</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VX<​sub>​54</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20687 Saletore</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VQ<​sub>​60</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20688 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VR<​sub>​62</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20689 Zhuyuanchen</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VF<​sub>​63</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20690 Crivello</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VY<​sub>​66</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20691</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VY<​sub>​72</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​R. H. McNaught
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20692 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VX<​sub>​73</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20693 Ramondiaz</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VV<​sub>​81</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20694 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VT<​sub>​82</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20695 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VM<​sub>​92</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20696 Torresduarte</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VJ<​sub>​95</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20697 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VK<​sub>​115</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20698 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VE<​sub>​127</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20699 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VJ<​sub>​144</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20700 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VG<​sub>​145</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​div style="​text-align:​center;​ margin:​2.0em 0;"><​i><​b>​...</​b>​ Trước <​b>​·</​b> ​ <​b>​Danh sách các tiểu hành tinh</​b>​ <​b>​·</​b> ​ Sau <​b>​...</​b></​i></​div>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1274
 +Cached time: 20181030104020
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.134 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2633/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 24086/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4548/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​57.485 ​     1 -total
 + ​68.20% ​  ​39.206 ​    96 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mp
 + ​16.00% ​   9.196     96 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 + ​15.84% ​   9.106      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​Tr&#​7907;​_gi&​uacute;​p
 +  7.33%    4.214      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​navigator
 +  3.87%    2.227      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.31%    1.905      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​cu&#​7889;​i
 +  3.09%    1.777      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +  2.70%    1.550      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/&#​273;&#​7847;​u
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861325-0!canonical and timestamp 20181030104020 and revision id 26431419
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ <​div class="​printfooter">​
 + Lấy từ “https://​vi.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Danh_sách_các_tiểu_hành_tinh/​20601–20700&​amp;​oldid=26431419” </​div>​
 + <div id="​catlinks"​ class="​catlinks"​ data-mw="​interface"><​div id="​mw-normal-catlinks"​ class="​mw-normal-catlinks">​Thể loại: <​ul><​li>​Danh sách các tiểu hành tinh theo số</​li></​ul></​div></​div>​
 + </​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20601-20700-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)