User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20501-20600-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20501-20600-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​bodyContent">​
 + <​p>​Bách khoa toàn thư mở Wikipedia</​p>​
 + Buớc tưới chuyển hướng
 + Bước tới tìm kiếm
 + <div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Tên đầu tiên
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Nơi phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Người phát hiện
 +</​th></​tr><​tr><​td>​20501 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RD<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20502 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RG<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20503 Adamtazi</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RX<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20504 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RH<​sub>​15</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20505 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RE<​sub>​16</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20506 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RO<​sub>​17</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20507 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RU<​sub>​19</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20508 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RL<​sub>​25</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20509 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RL<​sub>​26</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20510 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RQ<​sub>​26</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20511 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RJ<​sub>​31</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20512 Rothenberg</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RW<​sub>​32</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Drebach</​td>​
 +<​td>​A. Knöfel
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20513 Lazio</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RC<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Campo Catino</​td>​
 +<​td>​F. Mallia, G. Masi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20514 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RD<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20515 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RO<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Višnjan Observatory</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20516 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RP<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Višnjan Observatory</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20517 Judycrystal</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RB<​sub>​35</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Olathe</​td>​
 +<​td>​L. Robinson
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20518 Rendtel</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RC<​sub>​36</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Drebach</​td>​
 +<​td>​A. Knöfel
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20519 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RH<​sub>​36</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20520 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RC<​sub>​38</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Višnjan Observatory</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20521 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RM<​sub>​38</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Višnjan Observatory</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20522 Yogeshwar</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RK<​sub>​40</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Drebach</​td>​
 +<​td>​A. Knöfel
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20523 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RZ<​sub>​41</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20524 Bustersikes</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RJ<​sub>​42</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Fountain Hills</​td>​
 +<​td>​C. W. Juels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20525 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RU<​sub>​43</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20526 Bathompson</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RZ<​sub>​45</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20527 Dajowestrich</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RO<​sub>​48</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20528 Kyleyawn</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RL<​sub>​50</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20529 Zwerling</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RM<​sub>​53</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20530 Johnayres</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RG<​sub>​55</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20531 Stevebabcock</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RW<​sub>​57</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20532 Benbilby</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RL<​sub>​64</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20533 Irmabonham</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RO<​sub>​72</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20534 Bozeman</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RU<​sub>​74</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20535 Marshburrows</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RV<​sub>​74</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20536 Tracicarter</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RF<​sub>​81</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20537 Sandraderosa</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RO<​sub>​82</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20538 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RN<​sub>​84</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20539 Gadberry</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RT<​sub>​86</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20540 Marhalpern</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RV<​sub>​86</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20541 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RN<​sub>​93</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20542 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RD<​sub>​94</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20543 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RZ<​sub>​98</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20544 Kimhansell</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RG<​sub>​100</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20545 Karenhowell</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RS<​sub>​104</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20546 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RA<​sub>​105</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20547 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RD<​sub>​105</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20548 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RM<​sub>​107</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20549 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RH<​sub>​110</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20550 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RX<​sub>​110</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20551 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RE<​sub>​112</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20552 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RU<​sub>​112</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20553 Donaldhowk</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RQ<​sub>​113</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20554 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RW<​sub>​114</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20555 Jennings</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RC<​sub>​115</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20556 Midgekimble</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RZ<​sub>​115</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20557 Davidkulka</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RB<​sub>​116</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20558 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RN<​sub>​117</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20559 Sheridanlamp</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RJ<​sub>​118</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20560 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RX<​sub>​118</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20561 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RE<​sub>​120</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20562 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RV<​sub>​120</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20563 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RG<​sub>​121</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20564 Michaellane</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RT<​sub>​122</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20565 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RR<​sub>​123</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20566 Laurielee</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RV<​sub>​125</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20567 McQuarrie</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RS<​sub>​129</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20568 Migaki</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RC<​sub>​130</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20569 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RP<​sub>​132</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20570 Molchan</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RV<​sub>​133</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20571 Tiamorrison</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RA<​sub>​135</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20572 Celemorrow</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RN<​sub>​137</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20573 Garynadler</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RW<​sub>​137</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20574 Ochinero</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RZ<​sub>​139</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20575 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RL<​sub>​142</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20576 Marieoertle</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RG<​sub>​148</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20577 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RM<​sub>​148</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20578 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RH<​sub>​149</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20579 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RX<​sub>​149</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20580 Marilpeters</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RG<​sub>​151</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20581 Prendergast</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RQ<​sub>​152</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20582 Reichenbach</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RP<​sub>​154</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20583 Richthammer</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RK<​sub>​158</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20584 Brigidsavage</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RP<​sub>​159</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20585 Wentworth</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RG<​sub>​160</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20586 Elizkolod</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RR<​sub>​160</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20587 Jargoldman</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RD<​sub>​162</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20588 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RM<​sub>​166</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20589 Hennyadmoni</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RQ<​sub>​168</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20590 Bongiovanni</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RN<​sub>​172</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20591 Sameergupta</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RC<​sub>​177</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20592 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RV<​sub>​177</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20593 Freilich</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RM<​sub>​180</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20594 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RP<​sub>​183</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20595 Ryanwisnoski</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RT<​sub>​188</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20596 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RX<​sub>​188</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20597 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RA<​sub>​192</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20598 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RO<​sub>​194</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20599 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RD<​sub>​196</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20600 Danieltse</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RC<​sub>​197</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1334
 +Cached time: 20181017080827
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.175 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2753/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 29160/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4833/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.019/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 785 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 103.484 ​     1 -total
 + ​46.82% ​  ​48.450 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​35.17% ​  ​36.397 ​   100 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mp
 + ​30.96% ​  ​32.039 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  8.91%    9.223      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​Tr&#​7907;​_gi&​uacute;​p
 +  8.52%    8.814    100 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 +  3.40%    3.522      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​navigator
 +  2.63%    2.717      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​cu&#​7889;​i
 +  2.17%    2.250      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  1.94%    2.012      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/&#​273;&#​7847;​u
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861324-0!canonical and timestamp 20181017080827 and revision id 26435703
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 + </​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20501-20600-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)