User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20301-20400-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20301-20400-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​bodyContent">​
 + <​p>​Bách khoa toàn thư mở Wikipedia</​p>​
 + Buớc tưới chuyển hướng
 + Bước tới tìm kiếm
 + <div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Tên đầu tiên
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Nơi phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Người phát hiện
 +</​th></​tr><​tr><​td>​20301 Thakur</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FY<​sub>​99</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20302 Kevinwang</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FW<​sub>​100</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20303 Lindwestrick</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FU<​sub>​101</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20304 Wolfson</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FA<​sub>​102</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20305 Feliciayen</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FU<​sub>​102</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20306 Richarnold</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FC<​sub>​106</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20307 Johnbarnes</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FH<​sub>​106</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20308 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FP<​sub>​109</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20309 Batalden</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FD<​sub>​110</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20310 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FD<​sub>​117</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20311 Nancycarter</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FH<​sub>​117</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20312 Danahy</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FH<​sub>​118</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20313 Fredrikson</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FM<​sub>​122</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20314 Johnharrison</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FN<​sub>​126</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Reedy Creek</​td>​
 +<​td>​J. Broughton
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20315 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FD<​sub>​130</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20316 Jerahalpern</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FU<​sub>​138</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20317 Hendrickson</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FD<​sub>​144</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20318 -</​td>​
 +<​td>​1998 GZ</​td>​
 +<td>3 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Oohira</​td>​
 +<​td>​T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20319 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 GK<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Woomera</​td>​
 +<​td>​F. B. Zoltowski
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20320 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 GH<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20321 Lightdonovan</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HJ<​sub>​19</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20322 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HZ<​sub>​20</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20323 Tomlindstom</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HC<​sub>​21</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20324 Johnmahoney</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HF<​sub>​22</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20325 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HO<​sub>​27</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20326 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HG<​sub>​37</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20327 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HQ<​sub>​39</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20328 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HS<​sub>​42</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Lime Creek</​td>​
 +<​td>​R. Linderholm
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20329 Manfro</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HQ<​sub>​43</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20330 Manwell</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HY<​sub>​44</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20331 Bijemarks</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HH<​sub>​45</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20332 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HO<​sub>​49</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20333 Johannhuth</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HH<​sub>​51</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20334 Glewitzky</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HL<​sub>​51</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20335 Charmartell</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HK<​sub>​57</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20336 Gretamills</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HY<​sub>​61</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20337 Naeve</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HP<​sub>​83</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20338 Elainepappas</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HA<​sub>​86</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20339 Eileenreed</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HM<​sub>​88</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20340 Susanruder</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HR<​sub>​91</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20341 Alanstack</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HX<​sub>​91</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20342 Trinh</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HB<​sub>​97</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20343 Vaccariello</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HC<​sub>​100</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20344 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HF<​sub>​103</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20345 Davidvito</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HH<​sub>​114</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20346 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HZ<​sub>​114</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20347 Wunderlich</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HM<​sub>​121</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20348 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HK<​sub>​122</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20349 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HU<​sub>​123</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20350 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HV<​sub>​125</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20351 Kaborchardt</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HN<​sub>​127</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20352 Pinakibose</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HC<​sub>​129</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20353 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HD<​sub>​129</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20354 Rebeccachan</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HA<​sub>​139</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20355 Saraclark</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HD<​sub>​146</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20356 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HG<​sub>​147</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20357 Shireendhir</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HP<​sub>​147</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20358 Dalem</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HD<​sub>​148</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20359 -</​td>​
 +<​td>​1998 JR</​td>​
 +<td>1 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20360 Holsapple</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 JO<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20361 Romanishin</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 JD<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20362 Trilling</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 JH<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20363 Komitov</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KU<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20364 Zdeněkmiler</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KC<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Kleť</​td>​
 +<​td>​Kleť
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20365 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KD<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Woomera</​td>​
 +<​td>​F. B. Zoltowski
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20366 Bonev</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KP<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20367 Erikagibb</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KT<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20368 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KF<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Lake Clear</​td>​
 +<​td>​K. A. Williams
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20369 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KE<​sub>​16</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20370 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KR<​sub>​29</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20371 Ekladyous</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KE<​sub>​30</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20372 Juliafanning</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KS<​sub>​35</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20373 Fullmer</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KX<​sub>​37</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20374 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KD<​sub>​38</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20375 Sherrigerten</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KU<​sub>​38</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20376 Joyhines</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KB<​sub>​44</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20377 Jakubisin</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KX<​sub>​46</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20378 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KZ<​sub>​46</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20379 Christijohns</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KS<​sub>​47</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20380 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KW<​sub>​47</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20381 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KX<​sub>​47</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20382 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KW<​sub>​49</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20383 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KU<​sub>​51</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20384 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KW<​sub>​51</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20385 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KS<​sub>​53</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20386 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KK<​sub>​54</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20387 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KP<​sub>​54</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20388 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KZ<​sub>​54</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20389 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KA<​sub>​55</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20390 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KK<​sub>​55</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20391 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KT<​sub>​55</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20392 Mikeshepard</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 MA<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 6 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20393 Kevinlane</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 MZ<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 6 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20394 Fatou</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 MQ<​sub>​17</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 6 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Prescott</​td>​
 +<​td>​P. G. Comba
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20395 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 MY<​sub>​29</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 6 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20396 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 MF<​sub>​32</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 6 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20397 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 MR<​sub>​35</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 6 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20398 -</​td>​
 +<​td>​1998 NQ</​td>​
 +<​td>​11 tháng 7 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Woomera</​td>​
 +<​td>​F. B. Zoltowski
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20399 Michaelesser</​td>​
 +<​td>​1998 OO</​td>​
 +<​td>​20 tháng 7 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20400 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 OB<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 7 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​div style="​text-align:​center;​ margin:​2.0em 0;"><​i><​b>​...</​b>​ Trước <​b>​·</​b> ​ <​b>​Danh sách các tiểu hành tinh</​b>​ <​b>​·</​b> ​ Sau <​b>​...</​b></​i></​div>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1249
 +Cached time: 20181019105345
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.144 seconds
 +Real time usage: 0.156 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2622/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 24074/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4539/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​69.141 ​     1 -total
 + ​71.97% ​  ​49.762 ​    96 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mp
 + ​17.91% ​  ​12.382 ​    96 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 + ​11.10% ​   7.673      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​Tr&#​7907;​_gi&​uacute;​p
 +  5.13%    3.546      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​navigator
 +  3.92%    2.707      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.44%    1.687      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/&#​273;&#​7847;​u
 +  2.21%    1.531      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +  1.89%    1.307      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​cu&#​7889;​i
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861322-0!canonical and timestamp 20181019105345 and revision id 26435704
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ <​div class="​printfooter">​
 + Lấy từ “https://​vi.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Danh_sách_các_tiểu_hành_tinh/​20301–20400&​amp;​oldid=26435704” </​div>​
 + <div id="​catlinks"​ class="​catlinks"​ data-mw="​interface"><​div id="​mw-normal-catlinks"​ class="​mw-normal-catlinks">​Thể loại: <​ul><​li>​Danh sách các tiểu hành tinh theo số</​li></​ul></​div></​div>​
 + </​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20301-20400-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)