User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20201-20300-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20201-20300-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id=""><​tr><​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Tên đầu tiên
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Nơi phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Người phát hiện
 +</​th></​tr><​tr><​td>​20201 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 EK<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 3 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Kleť</​td>​
 +<​td>​Kleť
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20202 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 EC<​sub>​25</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 3 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20203 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 ED<​sub>​25</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 3 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20204 Yuudurunosato</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 EV<​sub>​25</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Nanyo</​td>​
 +<​td>​T. Okuni
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20205 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 EJ<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 3 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20206 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 FA<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20207 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 FB<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20208 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 FC<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20209</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 FE<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 3 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20210 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 GQ<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 4 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20211 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 GK<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 4 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20212 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 GR<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 4 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20213 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 GE<​sub>​20</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 4 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20214 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 GL<​sub>​21</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 4 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20215 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 GQ<​sub>​26</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 4 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20216</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 GS<​sub>​27</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 4 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20217 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 GK<​sub>​33</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 4 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20218 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 GT<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 4 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20219 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 GP<​sub>​36</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 4 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20220 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 GA<​sub>​40</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 4 năm 1997</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20221 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 HV<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 4 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20222 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 HP<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 4 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20223 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 HK<​sub>​16</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 4 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20224 Johnrae</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 JR<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 5 năm 1997</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20225 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 MG<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​26 tháng 6 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20226 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 NG<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 7 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Lake Clear</​td>​
 +<​td>​K. A. Williams
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20227 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 WS<​sub>​35</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 11 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20228 Jeanmarcmari</​td>​
 +<​td>​1997 XG</​td>​
 +<td>3 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20229 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 XX<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20230 Blanchard</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 XH<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20231 -</​td>​
 +<​td>​1997 YK</​td>​
 +<​td>​18 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20232 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 YK<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20233</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 AZ<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20234 Billgibson</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 AV<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​M. W. Buie
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20235 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BA<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20236 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BZ<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20237 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 CC<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20238 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DT<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20239 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DT<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20240 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DC<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20241 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DV<​sub>​23</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20242 Sagot</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DN<​sub>​27</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Bédoin</​td>​
 +<​td>​P. Antonini
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20243 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DB<​sub>​36</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20244 -</​td>​
 +<​td>​1998 EF</​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20245 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EL<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20246 Frappa</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 ER<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20247</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EB<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20248</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EE<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20249 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EM<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20250 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EP<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20251 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EA<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20252 Eyjafjallajökull</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EY<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20253</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EJ<​sub>​21</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20254 Úpice</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FE<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Ondřejov</​td>​
 +<​td>​P. Pravec
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20255 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FX<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20256 Adolfneckař</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FC<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Ondřejov</​td>​
 +<​td>​P. Pravec
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20257 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FL<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20258 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FF<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20259 Alanhoffman</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FV<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20260 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FL<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20261</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FM<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20262 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FB<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20263 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FF<​sub>​16</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Gekko</​td>​
 +<​td>​T. Kagawa
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20264 Chauhan</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FV<​sub>​20</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20265 Yuyinchen</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FP<​sub>​23</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20266 Danielchoi</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FK<​sub>​26</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20267 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FU<​sub>​27</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20268 Racollier</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FC<​sub>​28</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20269 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FF<​sub>​28</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20270 Phildeutsch</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FR<​sub>​30</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20271 Allygoldberg</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FK<​sub>​32</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20272 Duyha</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FH<​sub>​33</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20273 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FO<​sub>​37</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20274 Halperin</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FZ<​sub>​40</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20275 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FR<​sub>​41</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20276 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FO<​sub>​42</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20277 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FL<​sub>​44</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20278 Qileihang</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FP<​sub>​45</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20279 Harel</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FZ<​sub>​47</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20280 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FQ<​sub>​49</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20281 Kathartman</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FZ<​sub>​49</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20282 Hedberg</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FT<​sub>​51</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20283 Elizaheller</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FG<​sub>​55</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20284 Andreilevin</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FL<​sub>​58</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20285 Lubin</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FU<​sub>​58</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20286 Michta</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FT<​sub>​59</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20287 Munteanu</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FT<​sub>​61</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20288 Nachbaur</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FR<​sub>​62</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20289 Nettimi</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FQ<​sub>​64</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20290 Seanraj</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FJ<​sub>​65</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20291 Raumurthy</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FF<​sub>​67</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20292 Eduardreznik</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FV<​sub>​70</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20293 Sirichelson</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FQ<​sub>​72</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20294 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FA<​sub>​73</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20295 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FF<​sub>​75</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20296 Shayestorm</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FL<​sub>​76</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20297 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FQ<​sub>​76</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20298 Gordonsu</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FW<​sub>​77</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20299 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FH<​sub>​78</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20300 Arjunsuri</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FE<​sub>​84</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr></​div>​
  
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20201-20300-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)