User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20201-20300-la-gi

Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện 20201 - 1997 EK6 6 tháng 3 năm 1997 Kleť Kleť 20202 - 1997 EC25 7 tháng 3 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch 20203 - 1997 ED25 7 tháng 3 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch 20204 Yuudurunosato 1997 EV25 1 tháng 3 năm 1997 Nanyo T. Okuni 20205 - 1997 EJ34 4 tháng 3 năm 1997 Socorro LINEAR 20206 - 1997 FA4 31 tháng 3 năm 1997 Socorro LINEAR 20207 - 1997 FB4 31 tháng 3 năm 1997 Socorro LINEAR 20208 - 1997 FC4 31 tháng 3 năm 1997 Socorro LINEAR 20209 1997 FE5 30 tháng 3 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 20210 - 1997 GQ7 2 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR 20211 - 1997 GK8 2 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR 20212 - 1997 GR8 3 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR 20213 - 1997 GE20 5 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR 20214 - 1997 GL21 6 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR 20215 - 1997 GQ26 7 tháng 4 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch 20216 1997 GS27 9 tháng 4 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 20217 - 1997 GK33 3 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR 20218 - 1997 GT34 3 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR 20219 - 1997 GP36 6 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR 20220 - 1997 GA40 7 tháng 4 năm 1997 La Silla E. W. Elst 20221 - 1997 HV8 30 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR 20222 - 1997 HP11 30 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR 20223 - 1997 HK16 30 tháng 4 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch 20224 Johnrae 1997 JR13 3 tháng 5 năm 1997 La Silla E. W. Elst 20225 - 1997 MG1 26 tháng 6 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch 20226 - 1997 NG6 11 tháng 7 năm 1997 Lake Clear K. A. Williams 20227 - 1997 WS35 29 tháng 11 năm 1997 Socorro LINEAR 20228 Jeanmarcmari 1997 XG 3 tháng 12 năm 1997 Caussols ODAS 20229 - 1997 XX4 6 tháng 12 năm 1997 Caussols ODAS 20230 Blanchard 1997 XH5 6 tháng 12 năm 1997 Caussols ODAS 20231 - 1997 YK 18 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 20232 - 1997 YK2 21 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 20233 1998 AZ6 5 tháng 1 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 20234 Billgibson 1998 AV9 6 tháng 1 năm 1998 Anderson Mesa M. W. Buie 20235 - 1998 BA7 24 tháng 1 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi 20236 - 1998 BZ7 24 tháng 1 năm 1998 Haleakala NEAT 20237 - 1998 CC3 6 tháng 2 năm 1998 La Silla E. W. Elst 20238 - 1998 DT7 23 tháng 2 năm 1998 Haleakala NEAT 20239 - 1998 DT12 24 tháng 2 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch 20240 - 1998 DC13 24 tháng 2 năm 1998 Haleakala NEAT 20241 - 1998 DV23 27 tháng 2 năm 1998 Caussols ODAS 20242 Sagot 1998 DN27 27 tháng 2 năm 1998 Bédoin P. Antonini 20243 - 1998 DB36 25 tháng 2 năm 1998 La Silla E. W. Elst 20244 - 1998 EF 1 tháng 3 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi 20245 - 1998 EL5 1 tháng 3 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch 20246 Frappa 1998 ER6 1 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS 20247 1998 EB9 2 tháng 3 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 20248 1998 EE10 2 tháng 3 năm 1998 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program 20249 - 1998 EM10 1 tháng 3 năm 1998 La Silla E. W. Elst 20250 - 1998 EP11 1 tháng 3 năm 1998 La Silla E. W. Elst 20251 - 1998 EA12 1 tháng 3 năm 1998 La Silla E. W. Elst 20252 Eyjafjallajökull 1998 EY13 1 tháng 3 năm 1998 La Silla E. W. Elst 20253 1998 EJ21 1 tháng 3 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 20254 Úpice 1998 FE2 21 tháng 3 năm 1998 Ondřejov P. Pravec 20255 - 1998 FX2 22 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20256 Adolfneckař 1998 FC3 23 tháng 3 năm 1998 Ondřejov P. Pravec 20257 - 1998 FL6 18 tháng 3 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch 20258 - 1998 FF10 24 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS 20259 Alanhoffman 1998 FV10 24 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS 20260 - 1998 FL11 22 tháng 3 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi 20261 1998 FM12 19 tháng 3 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 20262 - 1998 FB14 25 tháng 3 năm 1998 Haleakala NEAT 20263 - 1998 FF16 25 tháng 3 năm 1998 Gekko T. Kagawa 20264 Chauhan 1998 FV20 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20265 Yuyinchen 1998 FP23 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20266 Danielchoi 1998 FK26 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20267 - 1998 FU27 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20268 Racollier 1998 FC28 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20269 - 1998 FF28 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20270 Phildeutsch 1998 FR30 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20271 Allygoldberg 1998 FK32 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20272 Duyha 1998 FH33 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20273 - 1998 FO37 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20274 Halperin 1998 FZ40 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20275 - 1998 FR41 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20276 - 1998 FO42 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20277 - 1998 FL44 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20278 Qileihang 1998 FP45 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20279 Harel 1998 FZ47 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20280 - 1998 FQ49 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20281 Kathartman 1998 FZ49 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20282 Hedberg 1998 FT51 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20283 Elizaheller 1998 FG55 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20284 Andreilevin 1998 FL58 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20285 Lubin 1998 FU58 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20286 Michta 1998 FT59 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20287 Munteanu 1998 FT61 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20288 Nachbaur 1998 FR62 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20289 Nettimi 1998 FQ64 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20290 Seanraj 1998 FJ65 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20291 Raumurthy 1998 FF67 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20292 Eduardreznik 1998 FV70 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20293 Sirichelson 1998 FQ72 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20294 - 1998 FA73 27 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS 20295 - 1998 FF75 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20296 Shayestorm 1998 FL76 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20297 - 1998 FQ76 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20298 Gordonsu 1998 FW77 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20299 - 1998 FH78 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 20300 Arjunsuri 1998 FE84 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20201-20300-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)