User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20101-20200-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20101-20200-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​content"​ role="​main">​
 + <a id="​top"/>​
 +
 + <div id="​bodyContent"​ class="​mw-body-content">​
 + <​p>​Bách khoa toàn thư mở Wikipedia</​p>​
 + Buớc tưới chuyển hướng
 + Bước tới tìm kiếm
 + <div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Tên đầu tiên
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Nơi phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Người phát hiện
 +</​th></​tr><​tr><​td>​20101 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 XM<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 12 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20102 Takasago</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 BP<​sub>​15</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 1 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Geisei</​td>​
 +<​td>​T. Seki
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20103 de Vico</​td>​
 +<​td>​1995 JK</​td>​
 +<td>6 tháng 5 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Cavezzo</​td>​
 +<​td>​R. Calanca
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20104</​td>​
 +<​td>​1995 OU</​td>​
 +<​td>​24 tháng 7 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Nachi-Katsuura</​td>​
 +<​td>​Y. Shimizu, T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20108</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 OS<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 7 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20106 Morton</​td>​
 +<​td>​1995 QG</​td>​
 +<​td>​20 tháng 8 năm 1995</​td>​
 +<​td>​NRC-DAO</​td>​
 +<​td>​D. D. Balam
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20107 Nanyotenmondai</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 QY<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 8 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Nanyo</​td>​
 +<​td>​T. Okuni
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20108</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 QZ<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 8 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Mauna Kea</​td>​
 +<​td>​D. C. Jewitt, J. Chen
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20109 Alicelandis</​td>​
 +<​td>​1995 RJ</​td>​
 +<​td>​12 tháng 9 năm 1995</​td>​
 +<​td>​McGraw-Hill</​td>​
 +<​td>​J. Tonry
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20110</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 SS<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 9 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20111</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 SO<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 9 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​R. H. McNaught
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20112 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 SD<​sub>​31</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 9 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20113 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 SL<​sub>​35</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 9 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20114 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 UQ<​sub>​44</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 10 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Nyukasa</​td>​
 +<​td>​M. Hirasawa, S. Suzuki
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20115 Niheihajime</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 VC<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 11 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Nanyo</​td>​
 +<​td>​T. Okuni
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20116 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 VE<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 11 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20117 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 VN<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 11 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20118 -</​td>​
 +<​td>​1995 WX</​td>​
 +<​td>​17 tháng 11 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20119 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 WC<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 11 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20120 Ryugatake</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 WB<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 11 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20121 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 WT<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 11 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20122</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 WH<​sub>​17</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 11 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Nachi-Katsuura</​td>​
 +<​td>​Y. Shimizu, T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20123 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 WD<​sub>​32</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 11 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20124 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 WJ<​sub>​36</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 11 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20125 -</​td>​
 +<​td>​1995 YK</​td>​
 +<​td>​17 tháng 12 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Oohira</​td>​
 +<​td>​T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20126 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 YM<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 12 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20127 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 YV<​sub>​22</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 12 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20128 -</​td>​
 +<​td>​1996 AK</​td>​
 +<td>7 tháng 1 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​AMOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20129 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 BE<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 1 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20130 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 BO<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 1 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20131 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 BP<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 1 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20132</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 BK<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 1 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20133 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 CO<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 2 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20134</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 GT<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 4 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20135 Juels</​td>​
 +<​td>​1996 JC</​td>​
 +<td>7 tháng 5 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Prescott</​td>​
 +<​td>​P. G. Comba
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20136 Eisenhart</​td>​
 +<​td>​1996 NA</​td>​
 +<td>8 tháng 7 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Prescott</​td>​
 +<​td>​P. G. Comba
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20137 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 PX<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 8 năm 1996</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20138 -</​td>​
 +<​td>​1996 QP</​td>​
 +<​td>​17 tháng 8 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20139 -</​td>​
 +<​td>​1996 QU</​td>​
 +<​td>​19 tháng 8 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Stroncone</​td>​
 +<​td>​A. Vagnozzi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20140 Costitx</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 QT<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 8 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Majorca</​td>​
 +<​td>​M. Blasco
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20141 Markidger</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 RL<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 9 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Majorca</​td>​
 +<​td>​M. Blasco
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20142 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 RC<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20143 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 RQ<​sub>​16</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 9 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20144 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 RA<​sub>​33</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 9 năm 1996</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​Uppsala-DLR Trojan Survey
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20145</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 SS<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 9 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20146 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 SM<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 9 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Uppsala</​td>​
 +<​td>​L. Kamél, K. Lundgren
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20147</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 SV<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 9 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20148 -</​td>​
 +<​td>​1996 TR</​td>​
 +<td>4 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Farra d'​Isonzo</​td>​
 +<​td>​Farra d'​Isonzo
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20149 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 TX<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20150</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 TJ<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20151 Utsunomiya</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 TO<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kuma Kogen</​td>​
 +<​td>​A. Nakamura
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20152 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 TQ<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20153 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 TC<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Sudbury</​td>​
 +<​td>​D. di Cicco
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20154</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 TO<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20155 Utewindolf</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 TS<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Prescott</​td>​
 +<​td>​P. G. Comba
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20156 Herbwindolf</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 TU<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Prescott</​td>​
 +<​td>​P. G. Comba
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20157 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 TS<​sub>​18</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20158 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 TD<​sub>​21</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20159 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 TM<​sub>​28</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20160 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 TH<​sub>​42</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20161</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 TR<​sub>​66</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Mauna Kea</​td>​
 +<​td>​D. C. Jewitt, C. A. Trujillo, J. X. Luu, J. Chen
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20162 -</​td>​
 +<​td>​1996 UD</​td>​
 +<​td>​16 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20163 -</​td>​
 +<​td>​1996 UG</​td>​
 +<​td>​16 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20164 Janzajíc</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VJ<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kleť</​td>​
 +<​td>​J. Tichá, M. Tichý
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20165 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VT<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Sudbury</​td>​
 +<​td>​D. di Cicco
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20166 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VQ<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20167 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VX<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20168 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VY<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20169 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VG<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20170</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VM<​sub>​30</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20171 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 WC<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Dossobuono</​td>​
 +<​td>​L. Lai
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20172 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XT<​sub>​16</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20173 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XO<​sub>​19</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20174 Eisenstein</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XD<​sub>​20</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Prescott</​td>​
 +<​td>​P. G. Comba
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20175 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XJ<​sub>​27</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20176 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XK<​sub>​29</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20177 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XP<​sub>​29</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20178 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XE<​sub>​31</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20179</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XX<​sub>​31</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20180 Annakolény</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 YG<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Modra</​td>​
 +<​td>​Modra
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20181</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 YC<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20182 -</​td>​
 +<​td>​1997 AS</​td>​
 +<td>2 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20183 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AD<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20184 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AM<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20185 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AC<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20186 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AD<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20187 Janapittichova</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AN<​sub>​17</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Kleť</​td>​
 +<​td>​Kleť
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20188 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AC<​sub>​18</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20189 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 BS<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20190 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 BZ<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20191 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 BS<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20192 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 BE<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20193 Yakushima</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 BH<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Chichibu</​td>​
 +<​td>​N. Sato
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20194 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 BH<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Cima Ekar</​td>​
 +<​td>​U. Munari, M. Tombelli
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20195 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 BS<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Cima Ekar</​td>​
 +<​td>​U. Munari, M. Tombelli
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20196 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 CP<​sub>​19</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 2 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20197 Enriques</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 CK<​sub>​22</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 2 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Prescott</​td>​
 +<​td>​P. G. Comba
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20198</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 CL<​sub>​28</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 2 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20199 -</​td>​
 +<​td>​1997 DR</​td>​
 +<​td>​28 tháng 2 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Church Stretton</​td>​
 +<​td>​S. P. Laurie
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20200 Donbacky</​td>​
 +<​td>​1997 DW</​td>​
 +<​td>​28 tháng 2 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Montelupo</​td>​
 +<​td>​M. Tombelli, G. Forti
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1252
 +Cached time: 20181030102649
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.163 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2384/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 20699/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3753/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​50.376 ​     1 -total
 + ​64.20% ​  ​32.342 ​    83 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mp
 + ​16.73% ​   8.426      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​Tr&#​7907;​_gi&​uacute;​p
 + ​16.34% ​   8.233     83 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 +  7.03%    3.542      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​navigator
 +  5.71%    2.878      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.36%    2.197      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/&#​273;&#​7847;​u
 +  3.63%    1.829      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​cu&#​7889;​i
 +  3.11%    1.566      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861320-0!canonical and timestamp 20181030102649 and revision id 26431176
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 + </​div>​
 + </​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20101-20200-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)