User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20001-20100-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20001-20100-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​content"​ role="​main">​
 + <a id="​top"/>​
 +
 + <div id="​bodyContent"​ class="​mw-body-content">​
 + <​p>​Bách khoa toàn thư mở Wikipedia</​p>​
 + Buớc tưới chuyển hướng
 + Bước tới tìm kiếm
 + <div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Tên đầu tiên
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Nơi phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Người phát hiện
 +</​th></​tr><​tr><​td>​20001 -</​td>​
 +<​td>​1991 CM</​td>​
 +<td>5 tháng 2 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Yorii</​td>​
 +<​td>​M. Arai, H. Mori
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20002 Tillysmith</​td>​
 +<​td>​1991 EM</​td>​
 +<​td>​10 tháng 3 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​R. H. McNaught
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20003</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 EX<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 3 năm 1991</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​H. Debehogne
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20004 Audrey-Lucienne</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 GS<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 4 năm 1991</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20005 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 GL<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 4 năm 1991</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20006 Albertus Magnus</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 GH<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 4 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Tautenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​F. Börngen
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20007 Marybrown</​td>​
 +<​td>​1991 LR</​td>​
 +<td>7 tháng 6 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20008</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 NG<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 7 năm 1991</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​H. Debehogne
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20009</​td>​
 +<​td>​1991 OY</​td>​
 +<​td>​18 tháng 7 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​H. E. Holt
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20010 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 PN<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 8 năm 1991</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20011</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 PD<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 8 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​H. E. Holt
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20012 Ranke</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 RV<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 9 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Tautenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​F. Börngen, L. D. Schmadel
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20013</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 RT<​sub>​26</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 9 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​H. E. Holt
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20014</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 RM<​sub>​29</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 9 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​H. E. Holt
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20015</​td>​
 +<​td>​1991 SR</​td>​
 +<​td>​30 tháng 9 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​R. H. McNaught
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20016 Rietschel</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 TU<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 10 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Tautenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​F. Börngen
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20017 Alixcatherine</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 TF<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 10 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. P. de Saint-Aignan
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20018</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 UJ<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 10 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20019 Yukiotanaka</​td>​
 +<​td>​1991 VN</​td>​
 +<td>2 tháng 11 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​A. Takahashi, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20020 -</​td>​
 +<​td>​1991 VT</​td>​
 +<td>4 tháng 11 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Kani</​td>​
 +<​td>​Y. Mizuno, T. Furuta
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20021 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 VM<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 11 năm 1991</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20022 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 VO<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 11 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20023 -</​td>​
 +<​td>​1992 AR</​td>​
 +<td>9 tháng 1 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​E. F. Helin
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20024 Mayrémartínez</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 BT<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 1 năm 1992</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20025 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 DU<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 2 năm 1992</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20026 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 EP<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 3 năm 1992</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20027 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 EY<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1992</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20028 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 EZ<​sub>​21</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1992</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20029 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 EB<​sub>​24</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1992</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20030 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 EN<​sub>​30</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1992</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20031 -</​td>​
 +<​td>​1992 OO</​td>​
 +<​td>​27 tháng 7 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​E. F. Helin
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20032 -</​td>​
 +<​td>​1992 PU</​td>​
 +<td>8 tháng 8 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20033 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 PR<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 8 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20034</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 PK<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 8 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​H. E. Holt
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20035 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 SA<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 9 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20036 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 UW<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 10 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Kani</​td>​
 +<​td>​Y. Mizuno, T. Furuta
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20037 Duke</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 UW<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 10 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20038 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 UN<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 10 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20039</​td>​
 +<​td>​1992 WJ</​td>​
 +<​td>​16 tháng 11 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20040 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 WT<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 11 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Geisei</​td>​
 +<​td>​T. Seki
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20041</​td>​
 +<​td>​1992 YH</​td>​
 +<​td>​18 tháng 12 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Yakiimo</​td>​
 +<​td>​A. Natori, T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20042 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 CK<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 2 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Yatsugatake</​td>​
 +<​td>​Y. Kushida, O. Muramatsu
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20043 Ellenmacarthur</​td>​
 +<​td>​1993 EM</​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​R. H. McNaught
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20044 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FV<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20045 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FV<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20046 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FE<​sub>​15</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20047 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FD<​sub>​18</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20048 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FF<​sub>​19</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20049 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FZ<​sub>​20</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20050 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FO<​sub>​21</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20051 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FE<​sub>​26</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20052 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FS<​sub>​27</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20053 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FK<​sub>​29</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20054 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FX<​sub>​37</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20055 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FB<​sub>​47</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20056 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FU<​sub>​64</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20057 -</​td>​
 +<​td>​1993 GC</​td>​
 +<​td>​13 tháng 4 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Kiyosato</​td>​
 +<​td>​S. Otomo
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20058 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 OM<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 7 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20059 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 OY<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 7 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20060 Johannforster</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 PV<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 8 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20061 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 QS<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 8 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20062 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 QB<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 8 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​E. F. Helin
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20063 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 RC<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 9 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20064 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 RV<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 9 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20065 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 RK<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 9 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20066 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 TM<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 10 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20067 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 TN<​sub>​24</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 10 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20068 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 TE<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 10 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20069 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 TD<​sub>​37</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 10 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20070 Koichiyuko</​td>​
 +<​td>​1993 XL</​td>​
 +<td>8 tháng 12 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20071 -</​td>​
 +<​td>​1994 AG</​td>​
 +<td>2 tháng 1 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20072 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 AG<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 1 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20073 Yumiko</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 AN<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 1 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi, H. Fujii
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20074 Laskerschüler</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 AF<​sub>​16</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 1 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Tautenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​F. Börngen
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20075 -</​td>​
 +<​td>​1994 BX</​td>​
 +<​td>​19 tháng 1 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20076 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 BH<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 1 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20077 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 CX<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 2 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20078 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 CO<​sub>​16</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 2 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20079 -</​td>​
 +<​td>​1994 EP</​td>​
 +<td>4 tháng 3 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20080 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 EO<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 3 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20081 Occhialini</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 EE<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 3 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Cima Ekar</​td>​
 +<​td>​V. Goretti, M. Tombelli
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20082 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 EG<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 3 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20083 -</​td>​
 +<​td>​1994 GE</​td>​
 +<td>3 tháng 4 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20084 Buckmaster</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 GU<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 4 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. S. Shoemaker, D. H. Levy
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20085</​td>​
 +<​td>​1994 LC</​td>​
 +<td>1 tháng 6 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Dynic</​td>​
 +<​td>​A. Sugie
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20086</​td>​
 +<​td>​1994 LW</​td>​
 +<​td>​12 tháng 6 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​R. H. McNaught
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20087 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 PC<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20088 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 PQ<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20089 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 PA<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20090 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 PN<​sub>​16</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20091 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 PK<​sub>​20</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20092 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 PL<​sub>​22</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20093 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 PN<​sub>​22</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20094 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 PS<​sub>​26</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20095 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 PG<​sub>​35</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20096 -</​td>​
 +<​td>​1994 TZ</​td>​
 +<td>2 tháng 10 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20097</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 UL<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 10 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20098 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 WC<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 11 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20099</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 WB<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 11 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20100 -</​td>​
 +<​td>​1994 XM</​td>​
 +<td>4 tháng 12 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1242
 +Cached time: 20181030102407
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.134 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2205/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 19293/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3504/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​45.470 ​     1 -total
 + ​66.28% ​  ​30.137 ​    77 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mp
 + ​16.54% ​   7.519     77 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 + ​15.86% ​   7.212      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​Tr&#​7907;​_gi&​uacute;​p
 +  6.71%    3.051      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​navigator
 +  4.85%    2.204      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.55%    1.612      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/&#​273;&#​7847;​u
 +  2.96%    1.344      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +  2.74%    1.244      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​cu&#​7889;​i
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861319-0!canonical and timestamp 20181030102406 and revision id 26427780
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 + </​div>​
 + </​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-20001-20100-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)