User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-19701-19800-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-19701-19800-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​bodyContent">​
 + <​p>​Bách khoa toàn thư mở Wikipedia</​p>​
 + Buớc tưới chuyển hướng
 + Bước tới tìm kiếm
 + <div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Tên đầu tiên
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Nơi phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Người phát hiện
 +</​th></​tr><​tr><​td>​19701 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 SH<​sub>​19</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19702 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 SK<​sub>​23</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19703 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TJ<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19704 Medlock</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TU<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Hudson</​td>​
 +<​td>​S. Brady
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19705 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TR<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan</​td>​
 +<​td>​K. Korlević, M. Jurić
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19706 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TU<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Višnjan Observatory</​td>​
 +<​td>​K. Korlević, M. Jurić
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19707 Tokunai</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TZ<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Nanyo</​td>​
 +<​td>​T. Okuni
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19708 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TM<​sub>​32</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19709 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TT<​sub>​105</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19710 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TC<​sub>​185</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19711 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TG<​sub>​219</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19712 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TL<​sub>​220</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19713 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TV<​sub>​228</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19714 -</​td>​
 +<​td>​1999 UD</​td>​
 +<​td>​16 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19715 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 UA<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Gnosca</​td>​
 +<​td>​S. Sposetti
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19716 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 UH<​sub>​23</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19717 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 UZ<​sub>​40</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19718 Albertjarvis</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VF<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Jornada</​td>​
 +<​td>​D. S. Dixon
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19719 Glasser</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VB<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Fountain Hills</​td>​
 +<​td>​C. W. Juels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19720 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VP<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19721 Wray</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VW<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Fountain Hills</​td>​
 +<​td>​C. W. Juels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19722 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VU<​sub>​47</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19723 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VG<​sub>​87</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19724 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VR<​sub>​114</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19725 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 WT<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19726 -</​td>​
 +<​td>​1999 XL</​td>​
 +<td>1 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19727 Allen</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XS<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Fountain Hills</​td>​
 +<​td>​C. W. Juels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19728 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XQ<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19729 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XZ<​sub>​15</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19730 Machiavelli</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XO<​sub>​36</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Fountain Hills</​td>​
 +<​td>​C. W. Juels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19731 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XA<​sub>​151</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19732 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XF<​sub>​165</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19733 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XA<​sub>​166</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19734 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XE<​sub>​175</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19735 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XN<​sub>​212</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19736 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AM<​sub>​51</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19737 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AQ<​sub>​51</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19738 Calinger</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AS<​sub>​97</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19739 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AL<​sub>​104</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19740 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AG<​sub>​138</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19741 Callahan</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AN<​sub>​141</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19742 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AS<​sub>​162</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19743 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AF<​sub>​164</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19744 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AC<​sub>​176</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19745 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AP<​sub>​199</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19746 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AE<​sub>​200</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19747 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AK<​sub>​245</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19748 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 BD<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19749 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 CG<​sub>​19</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 2 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19750 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 CM<​sub>​62</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 2 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19751 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 CG<​sub>​63</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 2 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19752 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 CH<​sub>​67</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 2 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19753 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 CL<​sub>​94</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 2 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19754 Paclements</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 CG<​sub>​95</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 2 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19755 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 EH<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 3 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19756 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 EW<​sub>​50</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 3 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Majorca</​td>​
 +<​td>​À. López, R. Pacheco
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19757 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 GK<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 4 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19758 Janelcoulson</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 GH<​sub>​100</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 4 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19759 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 GU<​sub>​146</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 4 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19760 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 GK<​sub>​160</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 4 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19761 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 JP<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 5 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19762 Lacrowder</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 JQ<​sub>​57</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 5 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19763 Klimesh</​td>​
 +<​td>​2000 MC</​td>​
 +<​td>​18 tháng 6 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19764 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 NF<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19765 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 NM<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Valinhos</​td>​
 +<​td>​Valinhos
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19766 Katiedavis</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OH<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19767 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 ON<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19768 Ellendoane</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OX<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19769 Dolyniuk</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OP<​sub>​18</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19770 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OP<​sub>​22</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19771 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OF<​sub>​44</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19772 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OU<​sub>​46</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19773 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OJ<​sub>​50</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19774 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OS<​sub>​51</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19775 Medmondson</​td>​
 +<​td>​2000 PY</​td>​
 +<td>1 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19776 Balears</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 PA<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Ametlla de Mar</​td>​
 +<​td>​J. Nomen
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19777 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 PU<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19778 Louisgarcia</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QE<​sub>​29</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19779 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QU<​sub>​53</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19780 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QE<​sub>​65</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19781 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QK<​sub>​68</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​26 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Črni Vrh</​td>​
 +<​td>​Črni Vrh
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19782 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QT<​sub>​68</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19783 Antoniromanya</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QF<​sub>​71</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Ametlla de Mar</​td>​
 +<​td>​J. Nomen
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19784 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QJ<​sub>​81</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19785 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QU<​sub>​103</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19786 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QR<​sub>​104</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19787 Betsyglass</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QV<​sub>​114</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19788 Hunker</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QV<​sub>​116</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19789 Susanjohnson</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QP<​sub>​149</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19790 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RU<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19791 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RV<​sub>​15</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19792 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RO<​sub>​33</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19793 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RX<​sub>​42</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19794 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RV<​sub>​49</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19795 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RJ<​sub>​50</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19796 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RX<​sub>​50</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19797 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RO<​sub>​51</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19798 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RP<​sub>​51</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19799 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RT<​sub>​51</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19800 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RX<​sub>​51</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1243
 +Cached time: 20181030073341
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.132 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2612/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 24054/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4524/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​57.196 ​     1 -total
 + ​64.67% ​  ​36.988 ​    96 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mp
 + ​16.92% ​   9.679      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​Tr&#​7907;​_gi&​uacute;​p
 + ​16.63% ​   9.510     96 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 +  8.24%    4.712      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​navigator
 +  5.52%    3.160      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/&#​273;&#​7847;​u
 +  3.81%    2.178      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.73%    1.559      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +  2.46%    1.409      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​cu&#​7889;​i
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861316-0!canonical and timestamp 20181030073341 and revision id 26435708
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 + </​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-19701-19800-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)