User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-19601-19700-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-19601-19700-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​bodyContent">​
 + <​p>​Bách khoa toàn thư mở Wikipedia</​p>​
 + Buớc tưới chuyển hướng
 + Bước tới tìm kiếm
 + <div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Tên đầu tiên
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Nơi phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Người phát hiện
 +</​th></​tr><​tr><​td>​19601 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 ND<​sub>​42</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19602 Austinminor</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NK<​sub>​42</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19603 Monier</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NF<​sub>​48</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19604 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NY<​sub>​48</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19605 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NU<​sub>​52</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19606 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NV<​sub>​54</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19607 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NF<​sub>​55</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19608 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NC<​sub>​57</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19609 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 ND<​sub>​57</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19610 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NR<​sub>​60</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19611 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NP<​sub>​64</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19612 Noordung</​td>​
 +<​td>​1999 OO</​td>​
 +<​td>​17 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Črni Vrh</​td>​
 +<​td>​Črni Vrh
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19613 -</​td>​
 +<​td>​1999 OX</​td>​
 +<​td>​19 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Kleť</​td>​
 +<​td>​Kleť
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19614 Montelongo</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 OV<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19615 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 OB<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19616 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 OS<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Bickley</​td>​
 +<​td>​Perth Observatory
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19617 Duhamel</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 PH<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 8 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Prescott</​td>​
 +<​td>​P. G. Comba
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19618 Maša</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 PN<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 8 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Črni Vrh</​td>​
 +<​td>​J. Skvarc
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19619 Bethbell</​td>​
 +<​td>​1999 QA</​td>​
 +<​td>​16 tháng 8 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Farpoint</​td>​
 +<​td>​G. Bell
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19620 Auckland</​td>​
 +<​td>​1999 QG</​td>​
 +<​td>​18 tháng 8 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Auckland</​td>​
 +<​td>​Stardome Observatory
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19621 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RE<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Gekko</​td>​
 +<​td>​T. Kagawa
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19622 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RY<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19623 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RS<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19624 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RJ<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19625 Ovaitt</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RT<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19626 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RJ<​sub>​16</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19627 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RU<​sub>​16</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19628 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RD<​sub>​22</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19629 Serra</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RV<​sub>​31</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Guitalens</​td>​
 +<​td>​A. Klotz
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19630 Janebell</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RT<​sub>​33</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Farpoint</​td>​
 +<​td>​G. Bell
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19631 Greensleeves</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RY<​sub>​38</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Reedy Creek</​td>​
 +<​td>​J. Broughton
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19632 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RP<​sub>​39</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Zeno</​td>​
 +<​td>​T. Stafford
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19633 Rusjan</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RX<​sub>​42</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Črni Vrh</​td>​
 +<​td>​Črni Vrh
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19634 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RG<​sub>​45</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Fountain Hills</​td>​
 +<​td>​C. W. Juels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19635 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RC<​sub>​47</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19636 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RD<​sub>​48</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19637 Presbrey</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RU<​sub>​48</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19638 Johngenereid</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RH<​sub>​57</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19639 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RO<​sub>​63</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19640 Ethanroth</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RP<​sub>​89</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19641 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RV<​sub>​91</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19642 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RK<​sub>​94</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19643 Jacobrucker</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RA<​sub>​95</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19644 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RD<​sub>​102</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19645 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RE<​sub>​102</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19646 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RF<​sub>​102</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19647 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RZ<​sub>​103</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19648 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RK<​sub>​104</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19649 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RQ<​sub>​104</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19650 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RY<​sub>​105</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19651 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RC<​sub>​112</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19652 Saris</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RC<​sub>​117</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19653 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RD<​sub>​119</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19654 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RW<​sub>​119</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19655 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RC<​sub>​121</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19656 Simpkins</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RA<​sub>​122</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19657 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RE<​sub>​123</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19658 Sloop</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RM<​sub>​125</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19659 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RB<​sub>​128</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19660 Danielsteck</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RQ<​sub>​129</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19661 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RR<​sub>​130</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19662 Stunzi</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RG<​sub>​132</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19663 Rykerwatts</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RU<​sub>​133</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19664 Yancey</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RV<​sub>​135</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19665 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RT<​sub>​137</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19666 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RO<​sub>​144</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19667 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RS<​sub>​144</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19668 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RB<​sub>​145</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19669 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RB<​sub>​150</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19670 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RH<​sub>​151</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19671 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RX<​sub>​151</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19672 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RP<​sub>​155</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19673 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RR<​sub>​158</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19674 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RN<​sub>​160</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19675 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RE<​sub>​162</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19676 Ofeliaguilar</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RY<​sub>​166</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19677 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RN<​sub>​168</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19678 Belczyk</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RO<​sub>​168</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19679 Gretabetteo</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RF<​sub>​179</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19680 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RE<​sub>​180</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19681 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RE<​sub>​194</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19682 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RW<​sub>​194</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19683 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RK<​sub>​196</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19684 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RL<​sub>​196</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19685 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RB<​sub>​197</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19686 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RL<​sub>​197</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19687 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RP<​sub>​199</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19688 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RR<​sub>​204</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19689 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RX<​sub>​205</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19690 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RD<​sub>​212</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19691 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RN<​sub>​214</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19692 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RR<​sub>​220</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19693 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RU<​sub>​230</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19694 Dunkelman</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RX<​sub>​230</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19695 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RP<​sub>​234</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19696 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 SW<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19697 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 SY<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19698 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 SR<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Višnjan Observatory</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19699 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 SC<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19700 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 SG<​sub>​15</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1324
 +Cached time: 20181018055304
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.108 seconds
 +Real time usage: 0.120 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2587/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 24158/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4602/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​55.191 ​     1 -total
 + ​68.02% ​  ​37.541 ​    96 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mp
 + ​16.37% ​   9.032     96 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 + ​15.82% ​   8.732      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​Tr&#​7907;​_gi&​uacute;​p
 +  7.52%    4.152      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​navigator
 +  3.86%    2.129      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.47%    1.916      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/&#​273;&#​7847;​u
 +  3.03%    1.674      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​cu&#​7889;​i
 +  2.19%    1.210      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861315-0!canonical and timestamp 20181018055304 and revision id 26435686
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 + </​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-19601-19700-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)