User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-19501-19600-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-19501-19600-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​bodyContent">​
 + <​p>​Bách khoa toàn thư mở Wikipedia</​p>​
 + Buớc tưới chuyển hướng
 + Bước tới tìm kiếm
 + <div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Tên đầu tiên
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Nơi phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Người phát hiện
 +</​th></​tr><​tr><​td>​19501 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KC<​sub>​50</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19502 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KB<​sub>​51</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19503 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KE<​sub>​65</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19504 Vladalekseev</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 LL<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 6 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19505 -</​td>​
 +<​td>​1998 MC</​td>​
 +<​td>​16 tháng 6 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Woomera</​td>​
 +<​td>​F. B. Zoltowski
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19506 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 MN<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 6 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Majorca</​td>​
 +<​td>​À. López, R. Pacheco
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19507 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 MZ<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 6 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19508 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 MC<​sub>​17</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 6 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19509 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 MG<​sub>​38</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 6 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19510 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 MV<​sub>​42</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​26 tháng 6 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19511 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 MC<​sub>​45</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 6 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19512 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 QU<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 8 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19513 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 QN<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 8 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19514 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 QB<​sub>​75</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19515 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 QM<​sub>​76</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19516 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 QF<​sub>​80</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19517 Robertocarlos</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 SK<​sub>​164</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 9 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19518 Moulding</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 VZ<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 11 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19519</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 WB<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 11 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19520 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 WC<​sub>​24</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 11 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19521 Chaos</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 WH<​sub>​24</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 11 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Deep Ecliptic Survey
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19522 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 XQ<​sub>​83</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 12 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19523 Paolofrisi</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 YX<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 12 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Bologna</​td>​
 +<​td>​Osservatorio San Vittore
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19524 Acaciacoleman</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 YB<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 12 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Kanab</​td>​
 +<​td>​E. E. Sheridan
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19525 -</​td>​
 +<​td>​1999 CO</​td>​
 +<td>5 tháng 2 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19526 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 FS<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19527 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 FN<​sub>​30</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 3 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19528 Delloro</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 GB<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 4 năm 1999</​td>​
 +<​td>​San Marcello</​td>​
 +<​td>​G. D'​Abramo,​ A. Boattini
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19529 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 GQ<​sub>​15</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 4 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19530 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 GQ<​sub>​23</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 4 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19531 Charton</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 GM<​sub>​32</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 4 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19532 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 GB<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 4 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19533 Garrison</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 GM<​sub>​35</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 4 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19534 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 GL<​sub>​47</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 4 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19535 Rowanatkinson</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 HF<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 4 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Reedy Creek</​td>​
 +<​td>​J. Broughton
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19536 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JM<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19537 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JL<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19538 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JD<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19539 Anaverdu</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JO<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Ametlla de Mar</​td>​
 +<​td>​J. Nomen
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19540 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JF<​sub>​23</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19541 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JA<​sub>​27</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19542 Lindperkins</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JL<​sub>​27</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19543 Burgoyne</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JR<​sub>​30</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19544 Avramkottke</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JN<​sub>​33</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19545 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JY<​sub>​33</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19546 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JN<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19547 Collier</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JP<​sub>​57</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19548 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JJ<​sub>​58</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19549 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JS<​sub>​58</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19550 Samabates</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JP<​sub>​61</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19551 Peterborden</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JL<​sub>​62</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19552 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JJ<​sub>​68</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19553 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JF<​sub>​71</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19554 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JU<​sub>​74</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19555 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JO<​sub>​77</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19556 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JV<​sub>​77</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19557 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JC<​sub>​79</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19558 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JK<​sub>​80</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19559 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JY<​sub>​80</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19560 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JH<​sub>​81</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19561 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JK<​sub>​81</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19562 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JM<​sub>​81</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19563 Brzezinska</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JB<​sub>​124</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19564 Ajburnetti</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JP<​sub>​126</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19565 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 KF<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19566 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 KO<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Woomera</​td>​
 +<​td>​F. B. Zoltowski
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19567 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 KS<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19568 Rachelmarie</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 KY<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19569 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 KM<​sub>​15</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19570 Jessedouglas</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 LH<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 6 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Prescott</​td>​
 +<​td>​P. G. Comba
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19571 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 LA<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 6 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19572 Leahmarie</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 LE<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 6 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19573 Cummings</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 LW<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 6 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19574 Davidedwards</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 LQ<​sub>​21</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 6 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19575 Feeny</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 LB<​sub>​22</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 6 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19576 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 LP<​sub>​22</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 6 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19577 Bobbyfisher</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 LP<​sub>​26</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 6 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19578 Kirkdouglas</​td>​
 +<​td>​1999 MO</​td>​
 +<​td>​20 tháng 6 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Reedy Creek</​td>​
 +<​td>​J. Broughton
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19579 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 MB<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 6 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Woomera</​td>​
 +<​td>​F. B. Zoltowski
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19580 -</​td>​
 +<​td>​1999 ND</​td>​
 +<td>4 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19581 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NC<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19582 Blow</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NL<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Reedy Creek</​td>​
 +<​td>​J. Broughton
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19583 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NT<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19584 Sarahgerin</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NZ<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19585 Zachopkins</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NU<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19586 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NA<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19587 Keremane</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NG<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19588 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NL<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19589 Kirkland</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NZ<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19590 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NG<​sub>​18</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19591 Michaelklein</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NW<​sub>​21</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19592 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NZ<​sub>​22</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19593 Justinkoh</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NZ<​sub>​29</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19594 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NL<​sub>​31</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19595 Lafer-Sousa</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NW<​sub>​31</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19596 Spegorlarson</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NX<​sub>​31</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19597 Ryanlee</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NJ<​sub>​32</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19598 Luttrell</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NL<​sub>​39</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19599 Brycemelton</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NX<​sub>​40</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19600 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NV<​sub>​41</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​div style="​text-align:​center;​ margin:​2.0em 0;"><​i><​b>​...</​b>​ Trước <​b>​·</​b> ​ <​b>​Danh sách các tiểu hành tinh</​b>​ <​b>​·</​b> ​ Sau <​b>​...</​b></​i></​div>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1302
 +Cached time: 20181020203939
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.144 seconds
 +Real time usage: 0.155 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2627/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 23918/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4422/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​73.163 ​     1 -total
 + ​71.69% ​  ​52.451 ​    96 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mp
 + ​14.06% ​  ​10.288 ​    96 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 + ​12.83% ​   9.385      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​Tr&#​7907;​_gi&​uacute;​p
 +  5.72%    4.186      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​navigator
 +  3.60%    2.633      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/&#​273;&#​7847;​u
 +  3.16%    2.312      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.73%    1.995      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +  2.67%    1.953      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​cu&#​7889;​i
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861314-0!canonical and timestamp 20181020203939 and revision id 26420298
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ <​div class="​printfooter">​
 + Lấy từ “https://​vi.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Danh_sách_các_tiểu_hành_tinh/​19501–19600&​amp;​oldid=26420298” </​div>​
 + <div id="​catlinks"​ class="​catlinks"​ data-mw="​interface"><​div id="​mw-normal-catlinks"​ class="​mw-normal-catlinks">​Thể loại: <​ul><​li>​Danh sách các tiểu hành tinh theo số</​li></​ul></​div></​div>​
 + </​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-19501-19600-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)