User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-19401-19500-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-19401-19500-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​bodyContent">​
 + <​p>​Bách khoa toàn thư mở Wikipedia</​p>​
 + Buớc tưới chuyển hướng
 + Bước tới tìm kiếm
 + <div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Tên đầu tiên
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Nơi phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Người phát hiện
 +</​th></​tr><​tr><​td>​19401 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 ES<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19402 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EG<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19403 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FA<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19404 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FO<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Woomera</​td>​
 +<​td>​F. B. Zoltowski
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19405 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FT<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19406 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FM<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19407 Standing Bear</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FG<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Lime Creek</​td>​
 +<​td>​R. Linderholm
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19408 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FM<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19409 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FA<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19410 Guisard</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FW<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​26 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19411 Collinarnold</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FJ<​sub>​22</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19412 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FC<​sub>​24</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19413 Grantlewis</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FB<​sub>​30</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19414 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FP<​sub>​32</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19415 Parvamenon</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FC<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19416 Benglass</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FM<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19417 Madelynho</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FG<​sub>​40</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19418 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FL<​sub>​49</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19419 Pinkham</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FO<​sub>​49</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19420 Vivekbuch</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FB<​sub>​54</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19421 Zachulett</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FD<​sub>​56</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19422 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FV<​sub>​56</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19423 Hefter</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FD<​sub>​58</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19424 Andrewsong</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FH<​sub>​61</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19425 Nicholasrapp</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FW<​sub>​61</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19426 Leal</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FP<​sub>​65</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19427 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FJ<​sub>​66</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19428 Gracehsu</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FU<​sub>​66</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19429 Grubaugh</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FD<​sub>​69</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19430 Kristinaufer</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FO<​sub>​69</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19431 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FS<​sub>​70</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19432 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FL<​sub>​71</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19433 Naftz</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FG<​sub>​72</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19434 Bahuffman</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FD<​sub>​75</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19435 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FN<​sub>​75</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19436 Marycole</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FR<​sub>​76</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19437 Jennyblank</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FQ<​sub>​79</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19438 Khaki</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FF<​sub>​83</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19439 Allisontjong</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FB<​sub>​91</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19440 Sumatijain</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FN<​sub>​103</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19441 Trucpham</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FJ<​sub>​105</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19442 Brianrice</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FM<​sub>​106</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19443 Yanzhong</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FE<​sub>​109</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19444 Addicott</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FT<​sub>​109</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19445 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FE<​sub>​112</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19446 Muroski</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FX<​sub>​113</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19447 Jessicapearl</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FD<​sub>​114</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19448 Jenniferling</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FJ<​sub>​122</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19449 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FE<​sub>​125</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19450 Sussman</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FF<​sub>​125</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19451 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FP<​sub>​125</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19452 Keeney</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FX<​sub>​125</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19453 Murdochorne</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FM<​sub>​126</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Reedy Creek</​td>​
 +<​td>​J. Broughton
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19454 Henrymarr</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FX<​sub>​127</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19455 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FJ<​sub>​145</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19456 Pimdouglas</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HU<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19457 Robcastillo</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HE<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19458 Legault</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HE<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Les Tardieux</​td>​
 +<​td>​M. Bœuf
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19459 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HM<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19460 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HW<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19461 Feingold</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HZ<​sub>​16</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19462 Ulissedini</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HE<​sub>​20</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Prescott</​td>​
 +<​td>​P. G. Comba
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19463 Emilystoll</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HY<​sub>​29</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19464 Ciarabarr</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HZ<​sub>​29</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19465 Amandarusso</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HA<​sub>​32</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19466 Darcydiegel</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HQ<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19467 Amandanagy</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HU<​sub>​39</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19468 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HO<​sub>​45</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19469 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HV<​sub>​45</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19470 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HE<​sub>​52</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19471 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HK<​sub>​52</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Woomera</​td>​
 +<​td>​F. B. Zoltowski
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19472 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HL<​sub>​52</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Woomera</​td>​
 +<​td>​F. B. Zoltowski
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19473 Marygardner</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HE<​sub>​60</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19474 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HJ<​sub>​80</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19475 Mispagel</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HA<​sub>​91</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19476 Denduluri</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HQ<​sub>​94</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19477 Teresajentz</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HB<​sub>​95</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19478 Jaimeflores</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HY<​sub>​96</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19479 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HG<​sub>​97</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19480 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HJ<​sub>​100</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19481 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HX<​sub>​101</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19482 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HL<​sub>​102</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19483 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HA<​sub>​116</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19484 Vanessaspini</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HF<​sub>​121</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19485 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HC<​sub>​122</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19486 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HW<​sub>​122</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19487 Rosscoleman</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HO<​sub>​124</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19488 Abramcoley</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HW<​sub>​125</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19489 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HL<​sub>​149</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19490 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HC<​sub>​150</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19491 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HG<​sub>​153</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19492 -</​td>​
 +<​td>​1998 JT</​td>​
 +<td>1 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19493 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 JY<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19494 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KJ<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19495 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KZ<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19496 Josephbarone</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KC<​sub>​32</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19497 Pineda</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KN<​sub>​32</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19498 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KG<​sub>​38</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19499 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KR<​sub>​42</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19500 Hillaryfultz</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KF<​sub>​49</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​div style="​text-align:​center;​ margin:​2.0em 0;"><​i><​b>​...</​b>​ Trước <​b>​·</​b> ​ <​b>​Danh sách các tiểu hành tinh</​b>​ <​b>​·</​b> ​ Sau <​b>​...</​b></​i></​div>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1332
 +Cached time: 20181016005652
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.154 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2700/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 24791/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4674/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​65.549 ​     1 -total
 + ​68.79% ​  ​45.094 ​    99 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mp
 + ​16.55% ​  ​10.846 ​    99 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 + ​13.50% ​   8.846      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​Tr&#​7907;​_gi&​uacute;​p
 +  5.39%    3.534      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.19%    3.403      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​navigator
 +  3.19%    2.088      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/&#​273;&#​7847;​u
 +  3.12%    2.046      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​cu&#​7889;​i
 +  2.21%    1.451      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861313-0!canonical and timestamp 20181016005652 and revision id 26435709
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ <​div class="​printfooter">​
 + Lấy từ “https://​vi.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Danh_sách_các_tiểu_hành_tinh/​19401–19500&​amp;​oldid=26435709” </​div>​
 + <div id="​catlinks"​ class="​catlinks"​ data-mw="​interface"><​div id="​mw-normal-catlinks"​ class="​mw-normal-catlinks">​Thể loại: <​ul><​li>​Danh sách các tiểu hành tinh theo số</​li></​ul></​div></​div>​
 + </​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-19401-19500-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)