User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-19301-19400-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-19301-19400-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​content"​ role="​main">​
 + <a id="​top"/>​
 +
 + <div id="​bodyContent"​ class="​mw-body-content">​
 + <​p>​Bách khoa toàn thư mở Wikipedia</​p>​
 + Buớc tưới chuyển hướng
 + Bước tới tìm kiếm
 + <div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Tên đầu tiên
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Nơi phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Người phát hiện
 +</​th></​tr><​tr><​td>​19301 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 SF<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 9 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19302 -</​td>​
 +<​td>​1996 TD</​td>​
 +<td>1 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Uppsala</​td>​
 +<​td>​L. Kamél, K. Lundgren
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19303 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 TP<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19304 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 TQ<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19305</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 TH<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19306 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 TN<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Stroncone</​td>​
 +<​td>​A. Vagnozzi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19307 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 TG<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19308</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 TO<​sub>​66</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Mauna Kea</​td>​
 +<​td>​C. A. Trujillo, D. C. Jewitt, J. X. Luu
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19309 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 UK<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kashihara</​td>​
 +<​td>​F. Uto
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19310 Osawa</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VF<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Tokyo-Mitaka</​td>​
 +<​td>​I. Sato, H. Fukushima
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19311 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VF<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Sudbury</​td>​
 +<​td>​D. di Cicco
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19312</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VR<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Nachi-Katsuura</​td>​
 +<​td>​Y. Shimizu, T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19313 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VF<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19314 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VT<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19315 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VY<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19316 -</​td>​
 +<​td>​1996 WB</​td>​
 +<​td>​16 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19317 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 WS<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19318 Somanah</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XB<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Sormano</​td>​
 +<​td>​F. Manca, M. Cavagna
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19319 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XX<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19320 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XB<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19321 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XY<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19322 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XQ<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19323 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XM<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Sudbury</​td>​
 +<​td>​D. di Cicco
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19324 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XA<​sub>​18</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19325 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XC<​sub>​18</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19326 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XD<​sub>​19</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19327 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XH<​sub>​19</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19328 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XY<​sub>​28</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19329 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XZ<​sub>​30</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19330 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XJ<​sub>​31</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19331 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XL<​sub>​33</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Cima Ekar</​td>​
 +<​td>​U. Munari, M. Tombelli
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19332 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 YQ<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19333 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 YT<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19334 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 YV<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19335 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 YL<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19336 -</​td>​
 +<​td>​1997 AF</​td>​
 +<td>2 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19337 -</​td>​
 +<​td>​1997 AT</​td>​
 +<td>2 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19338 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AB<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19339 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AF<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19340 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AV<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19341 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AQ<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19342 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AA<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19343</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AR<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19344</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AD<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19345 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 BV<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19346 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 CG<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 2 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19347 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 CH<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 2 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19348 Cueca</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 CL<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 2 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19349 Denjoy</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 CF<​sub>​22</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 2 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Prescott</​td>​
 +<​td>​P. G. Comba
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19350</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 CU<​sub>​28</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 2 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19351 -</​td>​
 +<​td>​1997 EK</​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19352 -</​td>​
 +<​td>​1997 EL</​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19353 Pierrethierry</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 EQ<​sub>​30</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 3 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Ramonville</​td>​
 +<​td>​C. Buil
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19354 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 FS<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19355 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 FU<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19356 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 GH<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 4 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19357 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 GZ<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 4 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19358 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 GO<​sub>​23</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 4 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19359 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 GB<​sub>​35</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 4 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19360 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 JS<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 5 năm 1997</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19361 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 KH<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 5 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19362 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 MX<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 6 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19363 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 OL<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 7 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19364 Semafor</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 SM<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 9 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Ondřejov</​td>​
 +<​td>​L. Šarounová
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19365 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 VL<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 11 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19366 Sudingqiang</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 VZ<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 11 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19367 Pink Floyd</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 XW<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19368 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 XZ<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19369 -</​td>​
 +<​td>​1997 YO</​td>​
 +<​td>​20 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19370 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 YY<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19371 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 YP<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Gekko</​td>​
 +<​td>​T. Kagawa, T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19372 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 YP<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19373 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 YC<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19374 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 YG<​sub>​17</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19375 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 AB<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Woomera</​td>​
 +<​td>​F. B. Zoltowski
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19376 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BE<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19377</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BE<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Nachi-Katsuura</​td>​
 +<​td>​Y. Shimizu, T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19378 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BB<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19379 Labrecque</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BR<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19380 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BB<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19381 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BB<​sub>​15</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19382 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BH<​sub>​25</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19383 Rolling Stones</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BZ<​sub>​32</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19384 Winton</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 CP<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Kleť</​td>​
 +<​td>​J. Tichá, M. Tichý
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19385</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 CE<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19386 Axelcronstedt</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 CR<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19387 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DA<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Woomera</​td>​
 +<​td>​F. B. Zoltowski
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19388 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DQ<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19389 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DD<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19390 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DK<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Farra d'​Isonzo</​td>​
 +<​td>​Farra d'​Isonzo
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19391 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DR<​sub>​15</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19392 Oyamada</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DW<​sub>​31</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Nanyo</​td>​
 +<​td>​T. Okuni
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19393 Davidthompson</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DT<​sub>​33</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19394 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DA<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19395 Barrera</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EP<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19396 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EV<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19397 Lagarini</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 ER<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19398 Creedence</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EM<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Sormano</​td>​
 +<​td>​P. Sicoli, P. Ghezzi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19399 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EP<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19400 Emileclaus</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EC<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1239
 +Cached time: 20181019195046
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.188 seconds
 +Real time usage: 0.201 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2611/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 23061/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4182/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​86.836 ​     1 -total
 + ​69.28% ​  ​60.164 ​    93 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mp
 + ​16.39% ​  ​14.232 ​    93 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 + ​13.13% ​  ​11.405 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​Tr&#​7907;​_gi&​uacute;​p
 +  5.52%    4.797      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​navigator
 +  3.72%    3.234      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.53%    3.067      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/&#​273;&#​7847;​u
 +  2.31%    2.010      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​cu&#​7889;​i
 +  2.23%    1.938      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861312-0!canonical and timestamp 20181019195046 and revision id 26432607
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 + </​div>​
 + </​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-19301-19400-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)