User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-19201-19300-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-19201-19300-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​content"​ role="​main">​
 + <a id="​top"/>​
 +
 + <div id="​bodyContent"​ class="​mw-body-content">​
 + <​p>​Bách khoa toàn thư mở Wikipedia</​p>​
 + Buớc tưới chuyển hướng
 + Bước tới tìm kiếm
 + <div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Tên đầu tiên
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Nơi phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Người phát hiện
 +</​th></​tr><​tr><​td>​19201 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 GZ<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 4 năm 1992</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19202 -</​td>​
 +<​td>​1992 HN</​td>​
 +<​td>​29 tháng 4 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19203 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 HJ<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 4 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19204 -</​td>​
 +<​td>​1992 ME</​td>​
 +<​td>​21 tháng 6 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​J. Mueller
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19205 -</​td>​
 +<​td>​1992 PT</​td>​
 +<td>8 tháng 8 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19206</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 PH<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 8 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​H. E. Holt
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19207</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 QS<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​H. E. Holt
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19208 Starrfield</​td>​
 +<​td>​1992 RW</​td>​
 +<td>2 tháng 9 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Đài quan sát Tautenburg</​td>​
 +<​td>​F. Börngen, L. D. Schmadel
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19209 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 UW<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 10 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Kiyosato</​td>​
 +<​td>​S. Otomo
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19210 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 YE<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 12 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Geisei</​td>​
 +<​td>​T. Seki
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19211</​td>​
 +<​td>​1993 DM</​td>​
 +<​td>​21 tháng 2 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19212 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FL<​sub>​18</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19213 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FF<​sub>​21</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19214 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FT<​sub>​22</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19215 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FS<​sub>​29</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19216 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FA<​sub>​37</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19217 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FE<​sub>​43</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19218 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FH<​sub>​49</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19219 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 OH<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 7 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19220 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 OX<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 7 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19221 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 PD<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 8 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19222 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 QK<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 8 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19223 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 QH<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 8 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19224 Orosei</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 RJ<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 9 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Cima Ekar</​td>​
 +<​td>​A. Boattini
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19225 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 RX<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 9 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19226 Peiresc</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 RA<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 9 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19227</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 RH<​sub>​16</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 9 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​H. Debehogne, E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19228 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 SN<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 9 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19229 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 SD<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 9 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19230 -</​td>​
 +<​td>​1993 TU</​td>​
 +<​td>​11 tháng 10 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19231 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 TL<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 10 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19232 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 TJ<​sub>​15</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 10 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19233 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 UD<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 10 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19234 Victoriahibbs</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 VC<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 11 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​E. F. Helin
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19235 van Schurman</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 VS<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 11 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19236 -</​td>​
 +<​td>​1993 XV</​td>​
 +<​td>​11 tháng 12 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19237 -</​td>​
 +<​td>​1994 AP</​td>​
 +<td>4 tháng 1 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19238 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 AV<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 1 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Fujieda</​td>​
 +<​td>​H. Shiozawa, T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19239 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 AM<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 1 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Hidaka</​td>​
 +<​td>​H. Shiozawa
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19240 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 AZ<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 1 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19241 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 BH<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 1 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst, C. Pollas
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19242 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 CB<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 2 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Kiyosato</​td>​
 +<​td>​S. Otomo
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19243 Bunting</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 CD<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 2 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19244 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 CX<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 2 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19245 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 EL<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 3 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​E. F. Helin
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19246 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 EL<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 3 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Nyukasa</​td>​
 +<​td>​M. Hirasawa, S. Suzuki
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19247 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 LO<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 6 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19248 -</​td>​
 +<​td>​1994 PT</​td>​
 +<​td>​14 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19249 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 PO<​sub>​25</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19250 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 PF<​sub>​26</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19251 Totziens</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 RY<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 9 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zimmerwald</​td>​
 +<​td>​P. Wild
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19252 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 RG<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 9 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19253 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 RN<​sub>​28</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 9 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19254 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 VD<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 11 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Nyukasa</​td>​
 +<​td>​M. Hirasawa, S. Suzuki
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19255</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 VK<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 11 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Palma</​td>​
 +<​td>​A. Fitzsimmons,​ D. O'​Ceallaigh,​ I. P. Williams
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19256</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 WA<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 11 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19257 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 DS<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 2 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19258 Gongyi</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 FT<​sub>​20</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19259 -</​td>​
 +<​td>​1995 GB</​td>​
 +<td>1 tháng 4 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19260 -</​td>​
 +<​td>​1995 GT</​td>​
 +<td>4 tháng 4 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kiyosato</​td>​
 +<​td>​S. Otomo
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19261</​td>​
 +<​td>​1995 MB</​td>​
 +<​td>​21 tháng 6 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​R. H. McNaught
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19262 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 OB<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 7 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Stroncone</​td>​
 +<​td>​A. Vagnozzi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19263 Lavater</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 OH<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 7 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Đài quan sát Tautenburg</​td>​
 +<​td>​F. Börngen
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19264 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 SE<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 9 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19265 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 SD<​sub>​24</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 9 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19266</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 TF<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 10 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19267 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 TB<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 10 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19268 Morstadt</​td>​
 +<​td>​1995 UZ</​td>​
 +<​td>​21 tháng 10 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Ondřejov</​td>​
 +<​td>​P. Pravec
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19269 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 UQ<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 10 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19270 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 VS<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 11 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19271 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 VG<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 11 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19272 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 WO<​sub>​15</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 11 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19273 -</​td>​
 +<​td>​1995 XJ</​td>​
 +<​td>​10 tháng 12 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kleť</​td>​
 +<​td>​Kleť
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19274 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 XA<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 12 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19275 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 XF<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 12 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19276 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 XS<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 12 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19277 -</​td>​
 +<​td>​1995 YD</​td>​
 +<​td>​17 tháng 12 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19278 -</​td>​
 +<​td>​1995 YN</​td>​
 +<​td>​19 tháng 12 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19279 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 YC<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 12 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​AMOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19280 -</​td>​
 +<​td>​1996 AV</​td>​
 +<​td>​11 tháng 1 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19281 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 AP<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 1 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​AMOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19282</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 AM<​sub>​15</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 1 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19283 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 BJ<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​26 tháng 1 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19284 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 BU<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 1 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19285</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 CM<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 2 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19286 -</​td>​
 +<​td>​1996 DU</​td>​
 +<​td>​19 tháng 2 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19287 Paronelli</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 DH<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 2 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Sormano</​td>​
 +<​td>​M. Cavagna, A. Testa
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19288 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 FJ<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19289 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 HY<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 4 năm 1996</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19290 Schroeder</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 JR<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 5 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19291 Karelzeman</​td>​
 +<​td>​1996 LF</​td>​
 +<td>6 tháng 6 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Ondřejov</​td>​
 +<​td>​P. Pravec, L. Šarounová
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19292 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 NG<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 7 năm 1996</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19293 Dedekind</​td>​
 +<​td>​1996 OF</​td>​
 +<​td>​18 tháng 7 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Prescott</​td>​
 +<​td>​P. G. Comba
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19294 Weymouth</​td>​
 +<​td>​1996 PF</​td>​
 +<td>6 tháng 8 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Lime Creek</​td>​
 +<​td>​R. Linderholm
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19295 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 RC<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 9 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19296 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 RO<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 9 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19297 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 RS<​sub>​24</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19298 Zhongkeda</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 SU<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 9 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19299</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 SZ<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 9 năm 1996</​td>​
 +<​td>​La Palma</​td>​
 +<​td>​A. Fitzsimmons,​ M. J. Irwin, I. P. Williams
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19300</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 SH<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 9 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1249
 +Cached time: 20181030100228
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.148 seconds
 +Real time usage: 0.160 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2280/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 19719/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3555/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​60.142 ​     1 -total
 + ​65.34% ​  ​39.295 ​    79 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mp
 + ​17.71% ​  ​10.653 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​Tr&#​7907;​_gi&​uacute;​p
 + ​16.01% ​   9.631     79 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 +  7.22%    4.344      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​navigator
 +  4.33%    2.601      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.90%    1.743      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/&#​273;&#​7847;​u
 +  2.83%    1.701      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +  2.82%    1.699      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​cu&#​7889;​i
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861311-0!canonical and timestamp 20181030100228 and revision id 26435259
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 + </​div>​
 + </​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-19201-19300-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)