User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-19101-19200-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-19101-19200-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​content"​ role="​main">​
 + <a id="​top"/>​
 +
 + <div id="​bodyContent"​ class="​mw-body-content">​
 + <​p>​Bách khoa toàn thư mở Wikipedia</​p>​
 + Buớc tưới chuyển hướng
 + Bước tới tìm kiếm
 + <div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Tên đầu tiên
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Nơi phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Người phát hiện
 +</​th></​tr><​tr><​td>​19101 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EV<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19102 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EH<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19103 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 ER<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19104 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EY<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19105 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EB<​sub>​15</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19106 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EV<​sub>​15</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19107 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EU<​sub>​19</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19108 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EV<​sub>​21</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19109 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EZ<​sub>​23</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19110 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EF<​sub>​29</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19111 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EM<​sub>​29</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19112 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EN<​sub>​31</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19113 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EB<​sub>​33</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19114 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EP<​sub>​37</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19115 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EM<​sub>​39</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19116 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EZ<​sub>​40</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19117 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 EL<​sub>​41</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19118 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 SD<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 9 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​N. G. Thomas
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19119 Dimpna</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1981 SG<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 9 năm 1981</​td>​
 +<​td>​Nauchnij</​td>​
 +<​td>​L. G. Karachkina
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19120 Doronina</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1983 PM<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 8 năm 1983</​td>​
 +<​td>​Nauchnij</​td>​
 +<​td>​L. G. Karachkina
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19121</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1985 CY<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 2 năm 1985</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​H. Debehogne
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19122 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1985 VF<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 11 năm 1985</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​E. Bowell
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19123 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1986 TP<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 10 năm 1986</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​E. Bowell
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19124 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1986 TH<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 10 năm 1986</​td>​
 +<​td>​Kleť</​td>​
 +<​td>​A. Mrkos
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19125 -</​td>​
 +<​td>​1987 CH</​td>​
 +<td>2 tháng 2 năm 1987</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19126 Ottohahn</​td>​
 +<​td>​1987 QW</​td>​
 +<​td>​22 tháng 8 năm 1987</​td>​
 +<​td>​Tautenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​F. Börngen
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19127 Olegefremov</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1987 QH<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​26 tháng 8 năm 1987</​td>​
 +<​td>​Nauchnij</​td>​
 +<​td>​L. G. Karachkina
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19128 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1987 YR<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 12 năm 1987</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst, G. Pizarro
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19129 Loos</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1988 AL<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 1 năm 1988</​td>​
 +<​td>​Kleť</​td>​
 +<​td>​A. Mrkos
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19130 Tytgat</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1988 CG<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 2 năm 1988</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19131 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1988 CY<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 2 năm 1988</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19132 Le Clézio</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1988 CL<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 2 năm 1988</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19133 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1988 PC<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 8 năm 1988</​td>​
 +<​td>​Kleť</​td>​
 +<​td>​Z. Vávrová
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19134</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1988 TQ<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 10 năm 1988</​td>​
 +<​td>​Gekko</​td>​
 +<​td>​Y. Oshima
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19135 -</​td>​
 +<​td>​1988 XQ</​td>​
 +<td>3 tháng 12 năm 1988</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19136 Strassmann</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 AZ<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 1 năm 1989</​td>​
 +<​td>​Tautenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​F. Börngen
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19137 Copiapó</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 CP<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 2 năm 1989</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19138 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 EJ<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 3 năm 1989</​td>​
 +<​td>​Toyota</​td>​
 +<​td>​K. Suzuki, T. Furuta
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19139 Apian</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 GJ<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 4 năm 1989</​td>​
 +<​td>​Tautenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​F. Börngen
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19140 Jansmit</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 RJ<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 9 năm 1989</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19141 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 SB<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 9 năm 1989</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19142 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 SU<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 9 năm 1989</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19143</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 SA<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 9 năm 1989</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​H. Debehogne
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19144 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 UP<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 10 năm 1989</​td>​
 +<​td>​Kani</​td>​
 +<​td>​Y. Mizuno, T. Furuta
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19145 -</​td>​
 +<​td>​1989 YC</​td>​
 +<​td>​25 tháng 12 năm 1989</​td>​
 +<​td>​Chions</​td>​
 +<​td>​J. M. Baur
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19146</​td>​
 +<​td>​1989 YY</​td>​
 +<​td>​30 tháng 12 năm 1989</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​R. H. McNaught
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19147</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 YV<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 12 năm 1989</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​R. H. McNaught
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19148 Alaska</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 YA<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 12 năm 1989</​td>​
 +<​td>​Haute Provence</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19149 Boccaccio</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 EZ<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1990</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19150 -</​td>​
 +<​td>​1990 HY</​td>​
 +<​td>​26 tháng 4 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​E. F. Helin
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19151</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 KD<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 5 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​R. H. McNaught
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19152</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 OB<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 7 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​H. E. Holt
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19153</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 QB<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 8 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​H. E. Holt
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19154</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 QX<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​H. E. Holt
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19155 Lifeson</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 SX<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 9 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​B. Roman
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19156 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 SE<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 9 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Geisei</​td>​
 +<​td>​T. Seki
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19157 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 SS<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 9 năm 1990</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19158 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 SN<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 9 năm 1990</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19159 -</​td>​
 +<​td>​1990 TT</​td>​
 +<​td>​10 tháng 10 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19160 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 TC<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 10 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19161 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 TQ<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 10 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Geisei</​td>​
 +<​td>​T. Seki
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19162 Wambsganss</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 TZ<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 10 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Tautenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​F. Börngen, L. D. Schmadel
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19163 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 WE<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 11 năm 1990</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19164 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 AU<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 1 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​E. F. Helin
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19165 -</​td>​
 +<​td>​1991 CD</​td>​
 +<td>4 tháng 2 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19166</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 EY<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 3 năm 1991</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​H. Debehogne
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19167</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 ED<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 3 năm 1991</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​H. Debehogne
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19168</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 EO<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 3 năm 1991</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​H. Debehogne
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19169 -</​td>​
 +<​td>​1991 FD</​td>​
 +<​td>​17 tháng 3 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​E. F. Helin
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19170</​td>​
 +<​td>​1991 FH</​td>​
 +<​td>​18 tháng 3 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​R. H. McNaught
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19171 -</​td>​
 +<​td>​1991 FS</​td>​
 +<​td>​17 tháng 3 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Fujieda</​td>​
 +<​td>​H. Shiozawa, M. Kizawa
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19172</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 FC<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 3 năm 1991</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​H. Debehogne
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19173 Virginiaterése</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 GE<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 4 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19174</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 NS<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 7 năm 1991</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​H. Debehogne
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19175 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 PP<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 8 năm 1991</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19176 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 PK<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 8 năm 1991</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19177</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 PJ<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 8 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​H. E. Holt
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19178 Walterbothe</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 RV<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Tautenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​F. Börngen, L. D. Schmadel
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19179</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 RK<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 9 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​H. E. Holt
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19180</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 RK<​sub>​16</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 9 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​H. E. Holt
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19181</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 SD<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 9 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​R. H. McNaught
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19182 Pitz</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 TX<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 10 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Tautenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​F. Börngen, L. D. Schmadel
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19183 Amati</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 TB<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 10 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Tautenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​F. Börngen, L. D. Schmadel
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19184 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 TB<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 10 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Kleť</​td>​
 +<​td>​A. Mrkos
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19185 Guarneri</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 TL<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 10 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Tautenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​F. Börngen
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19186 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 VY<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 11 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​E. F. Helin
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19187 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 VU<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 11 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Kiyosato</​td>​
 +<​td>​S. Otomo
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19188 Dittebesard</​td>​
 +<​td>​1991 YT</​td>​
 +<​td>​30 tháng 12 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Haute Provence</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19189 Stradivari</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 YE<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 12 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Tautenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​F. Börngen
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19190 Morihiroshi</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 AM<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 1 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Okutama</​td>​
 +<​td>​T. Hioki, S. Hayakawa
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19191 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 DT<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 2 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19192 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 DY<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 2 năm 1992</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19193 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 DK<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 2 năm 1992</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19194 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 DG<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 2 năm 1992</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19195 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 DM<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 2 năm 1992</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19196 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 DQ<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 2 năm 1992</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19197 -</​td>​
 +<​td>​1992 EO</​td>​
 +<td>6 tháng 3 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Geisei</​td>​
 +<​td>​T. Seki
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19198 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 ED<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1992</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19199 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 FL<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​26 tháng 3 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19200 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 GU<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 4 năm 1992</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181030095946
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.136 seconds
 +Real time usage: 0.152 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2463/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 21579/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3876/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​52.800 ​     1 -total
 + ​64.86% ​  ​34.247 ​    87 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mp
 + ​16.48% ​   8.701      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​Tr&#​7907;​_gi&​uacute;​p
 + ​14.90% ​   7.865     87 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 +  7.04%    3.715      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​navigator
 +  5.93%    3.133      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.28%    2.258      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/&#​273;&#​7847;​u
 +  3.42%    1.803      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​cu&#​7889;​i
 +  3.00%    1.583      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861310-0!canonical and timestamp 20181030095946 and revision id 26435710
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 + </​div>​
 + </​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-19101-19200-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)