User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-18901-19000-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-18901-19000-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​bodyContent">​
 + <​p>​Bách khoa toàn thư mở Wikipedia</​p>​
 + Buớc tưới chuyển hướng
 + Bước tới tìm kiếm
 + <div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Tên đầu tiên
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Nơi phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Người phát hiện
 +</​th></​tr><​tr><​td>​18901 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 MR<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 6 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18902 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 NN<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18903 Matsuura</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 ND<​sub>​29</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​JCPM Sapporo</​td>​
 +<​td>​K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18904 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OY<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18905 Weigan</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OF<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18906 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OJ<​sub>​19</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18907 Kevinclaytor</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OW<​sub>​20</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18908 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OC<​sub>​21</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18909 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OE<​sub>​21</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18910 Nolanreis</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OR<​sub>​22</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18911 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OY<​sub>​31</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18912 Kayfurman</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OM<​sub>​32</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18913 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OU<​sub>​32</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18914 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OT<​sub>​35</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18915 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OR<​sub>​38</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18916 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OG<​sub>​44</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18917 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OG<​sub>​48</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18918 Nishashah</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OB<​sub>​50</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18919 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OJ<​sub>​52</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18920 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OU<​sub>​52</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18921 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 PT<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18922 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 PU<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18923 Jennifersass</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 PC<​sub>​23</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18924 Vinjamoori</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 PV<​sub>​24</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18925 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 PY<​sub>​25</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18926 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 PO<​sub>​26</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18927 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 PQ<​sub>​26</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18928 Pontremoli</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QH<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Monte Viseggi</​td>​
 +<​td>​Monte Viseggi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18929 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QU<​sub>​25</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​26 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18930 Athreya</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QW<​sub>​27</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18931 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QX<​sub>​31</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​26 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18932 Robinhood</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QH<​sub>​35</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Reedy Creek</​td>​
 +<​td>​J. Broughton
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18933 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QW<​sub>​36</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18934 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QY<​sub>​36</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18935 Alfandmedina</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QE<​sub>​37</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18936 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QA<​sub>​42</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18937 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QF<​sub>​42</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18938 Zarabeth</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QU<​sub>​44</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18939 Sariancel</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QZ<​sub>​48</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18940 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QV<​sub>​49</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18941 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QX<​sub>​50</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18942 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QE<​sub>​54</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18943 Elaisponton</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QA<​sub>​55</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18944 Sawilliams</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QG<​sub>​61</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18945 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QH<​sub>​71</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18946 Massar</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QM<​sub>​75</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18947 Cindyfulton</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QV<​sub>​76</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18948 Hinkle</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QT<​sub>​79</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18949 Tumaneng</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QX<​sub>​85</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18950 Marakessler</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QX<​sub>​95</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​26 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18951 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QQ<​sub>​98</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18952 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QF<​sub>​105</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18953 Laurensmith</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QR<​sub>​114</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18954 Sarahbounds</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QT<​sub>​119</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18955 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QY<​sub>​122</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18956 Jessicarnold</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QK<​sub>​126</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18957 Mijacobsen</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QE<​sub>​128</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18958 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QL<​sub>​128</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18959 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QG<​sub>​129</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18960 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QE<​sub>​130</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18961 Hampfreeman</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QR<​sub>​140</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18962 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QV<​sub>​140</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18963 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QB<​sub>​141</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18964 Fairhurst</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QJ<​sub>​142</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18965 Lazenby</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QR<​sub>​142</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18966 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QO<​sub>​145</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18967 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QP<​sub>​151</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18968 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QX<​sub>​152</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18969 Valfriedmann</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QY<​sub>​152</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18970 Jenniharper</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QU<​sub>​168</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18971 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QY<​sub>​177</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18972 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QD<​sub>​190</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​26 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18973 Crouch</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QJ<​sub>​193</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18974 Brungardt</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QX<​sub>​195</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18975 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QZ<​sub>​200</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18976 Kunilraval</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QH<​sub>​206</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18977 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QK<​sub>​217</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18978 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QH<​sub>​232</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18979 Henryfong</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RC<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18980 Johannatang</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RY<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18981 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RT<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18982 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RH<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18983 Allentran</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RG<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18984 Olathe</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RA<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Olathe</​td>​
 +<​td>​L. Robinson
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18985 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RR<​sub>​21</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18986 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RF<​sub>​22</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18987 Irani</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RU<​sub>​23</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18988 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RB<​sub>​24</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18989 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RV<​sub>​26</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18990 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RW<​sub>​31</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18991 Tonivanov</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RD<​sub>​35</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18992 Katharvard</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RK<​sub>​40</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18993 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RB<​sub>​43</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18994 Nhannguyen</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RO<​sub>​50</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18995 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RF<​sub>​53</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18996 Torasan</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RR<​sub>​53</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​JCPM Sapporo</​td>​
 +<​td>​K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18997 Mizrahi</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RG<​sub>​54</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18998 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RH<​sub>​55</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18999 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RC<​sub>​60</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19000 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 RM<​sub>​60</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 9 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw2172
 +Cached time: 20181010112155
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.116 seconds
 +Real time usage: 0.129 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2680/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 24990/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4710/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​56.861 ​     1 -total
 + ​67.45% ​  ​38.351 ​   100 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mp
 + ​16.19% ​   9.203    100 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 + ​15.51% ​   8.821      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​Tr&#​7907;​_gi&​uacute;​p
 +  6.89%    3.920      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​navigator
 +  5.63%    3.200      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.75%    2.133      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +  2.28%    1.295      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/&#​273;&#​7847;​u
 +  2.18%    1.242      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​cu&#​7889;​i
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861308-0!canonical and timestamp 20181010112155 and revision id 26435715
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 + </​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-18901-19000-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)