User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-18701-18800-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-18701-18800-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​bodyContent">​
 + <​p>​Bách khoa toàn thư mở Wikipedia</​p>​
 + Buớc tưới chuyển hướng
 + Bước tới tìm kiếm
 + <div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Tên đầu tiên
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Nơi phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Người phát hiện
 +</​th></​tr><​tr><​td>​18701 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HB<​sub>​57</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18702 Sadowski</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HG<​sub>​68</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18703 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HN<​sub>​68</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18704 Brychristian</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HF<​sub>​87</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18705 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HX<​sub>​88</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18706 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HV<​sub>​93</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18707 Annchi</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HO<​sub>​96</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18708 Danielappel</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HT<​sub>​97</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18709 Laurawong</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HE<​sub>​99</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18710 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HF<​sub>​100</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18711 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HL<​sub>​100</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18712 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HN<​sub>​108</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18713 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HM<​sub>​114</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18714 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HQ<​sub>​114</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18715 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HE<​sub>​121</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18716 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HV<​sub>​121</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18717 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HZ<​sub>​127</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18718 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HJ<​sub>​128</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18719 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HH<​sub>​138</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18720 Jerryguo</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HP<​sub>​145</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18721 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HC<​sub>​146</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18722 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HF<​sub>​148</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18723 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 JO<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18724 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 JV<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18725 Atacama</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 JL<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18726 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KC<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18727 Peacock</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KW<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18728 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KZ<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18729 Potentino</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KJ<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18730 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KV<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18731 Vil'​bakirov</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KW<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18732 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KP<​sub>​19</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18733 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KV<​sub>​31</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18734 Darboux</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 MY<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 6 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Prescott</​td>​
 +<​td>​P. G. Comba
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18735 Chubko</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 MH<​sub>​46</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 6 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18736 -</​td>​
 +<​td>​1998 NU</​td>​
 +<td>2 tháng 7 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18737 Aliciaworley</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 QP<​sub>​79</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18738 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 SN<​sub>​22</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 9 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18739 Larryhu</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 SH<​sub>​79</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 9 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18740 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 VH<​sub>​31</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 11 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18741</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 WB<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 11 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18742 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 XX<​sub>​30</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 12 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18743 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 YD<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 12 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18744 -</​td>​
 +<​td>​1999 AU</​td>​
 +<td>7 tháng 1 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18745 San Pedro</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 BJ<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 1 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18746 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 FT<​sub>​20</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 3 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18747 Lexcen</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 FN<​sub>​21</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​26 tháng 3 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Reedy Creek</​td>​
 +<​td>​J. Broughton
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18748 -</​td>​
 +<​td>​1999 GV</​td>​
 +<td>5 tháng 4 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18749 Ayyubguliev</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 GA<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 4 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18750 Leonidakimov</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 GA<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 4 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18751 Yualexandrov</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 GO<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 4 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18752 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 GZ<​sub>​16</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 4 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18753 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 GE<​sub>​17</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 4 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18754 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 GL<​sub>​21</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 4 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18755 Meduna</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 GS<​sub>​21</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 4 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18756 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 GY<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 4 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18757 -</​td>​
 +<​td>​1999 HT</​td>​
 +<​td>​18 tháng 4 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Woomera</​td>​
 +<​td>​F. B. Zoltowski
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18758 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 HD<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 4 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan</​td>​
 +<​td>​K. Korlević, M. Jurić
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18759 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 HO<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 4 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Valinhos</​td>​
 +<​td>​P. R. Holvorcem
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18760 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 HY<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 4 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18761 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 HA<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 4 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18762 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 HC<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 4 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18763</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JV<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18764 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JA<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18765 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JN<​sub>​17</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18766 Broderick</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JA<​sub>​22</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18767 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JD<​sub>​22</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18768 Sarahbates</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JE<​sub>​22</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18769 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JS<​sub>​24</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18770 Yingqiuqilei</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JN<​sub>​25</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18771 Sisiliang</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JA<​sub>​26</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18772 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JR<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18773 Bredehoft</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JY<​sub>​36</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18774 Lavanture</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JT<​sub>​38</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18775 Donaldeng</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JD<​sub>​39</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18776 Coulter</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JP<​sub>​39</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18777 Hobson</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JA<​sub>​41</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18778 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JW<​sub>​43</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18779 Hattyhong</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JN<​sub>​44</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18780 Kuncham</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JY<​sub>​44</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18781 Indaram</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JH<​sub>​45</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18782 Joanrho</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JJ<​sub>​46</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18783 Sychamberlin</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JL<​sub>​47</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18784 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JS<​sub>​47</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18785 Betsywelsh</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JV<​sub>​48</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18786 Tyjorgenson</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JS<​sub>​53</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18787 Kathermann</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JV<​sub>​53</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18788 Carriemiller</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JX<​sub>​53</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18789 Metzger</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JV<​sub>​56</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18790 Ericaburden</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JG<​sub>​57</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18791 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JF<​sub>​58</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18792 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JL<​sub>​60</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18793 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JW<​sub>​60</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18794 Kianafrank</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JG<​sub>​62</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18795 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JT<​sub>​63</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18796 Acosta</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JH<​sub>​64</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18797 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JT<​sub>​64</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18798 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JG<​sub>​65</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18799 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JZ<​sub>​73</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18800 Terresadodge</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JL<​sub>​76</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​div style="​text-align:​center;​ margin:​2.0em 0;"><​i><​b>​...</​b>​ Trước <​b>​·</​b> ​ <​b>​Danh sách các tiểu hành tinh</​b>​ <​b>​·</​b> ​ Sau <​b>​...</​b></​i></​div>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1326
 +Cached time: 20181012041506
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.136 seconds
 +Real time usage: 0.146 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2616/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 23966/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4458/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​62.355 ​     1 -total
 + ​68.57% ​  ​42.757 ​    96 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mp
 + ​16.28% ​  ​10.149 ​    96 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 + ​13.38% ​   8.344      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​Tr&#​7907;​_gi&​uacute;​p
 +  6.00%    3.740      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​navigator
 +  4.47%    2.788      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/&#​273;&#​7847;​u
 +  4.11%    2.566      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.46%    1.535      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​cu&#​7889;​i
 +  2.06%    1.287      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861306-0!canonical and timestamp 20181012041506 and revision id 26426035
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ <​div class="​printfooter">​
 + Lấy từ “https://​vi.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Danh_sách_các_tiểu_hành_tinh/​18701–18800&​amp;​oldid=26426035” </​div>​
 + <div id="​catlinks"​ class="​catlinks"​ data-mw="​interface"><​div id="​mw-normal-catlinks"​ class="​mw-normal-catlinks">​Thể loại: <​ul><​li>​Danh sách các tiểu hành tinh theo số</​li></​ul></​div></​div>​
 + </​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-18701-18800-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)