User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-18601-18700-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-18601-18700-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​bodyContent">​
 + <​p>​Bách khoa toàn thư mở Wikipedia</​p>​
 + Buớc tưới chuyển hướng
 + Bước tới tìm kiếm
 + <div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Tên đầu tiên
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Nơi phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Người phát hiện
 +</​th></​tr><​tr><​td>​18601 Zafar</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BL<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18602 Lagillespie</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BX<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18603 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BM<​sub>​25</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18604 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BK<​sub>​26</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18605 Jacqueslaskar</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BL<​sub>​26</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18606 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BS<​sub>​33</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18607 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BT<​sub>​33</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18608 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BU<​sub>​45</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18609 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BN<​sub>​48</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Geisei</​td>​
 +<​td>​T. Seki
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18610 Arthurdent</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 CC<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Starkenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​Starkenburg,​ F. Hormuth
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18611 Baudelaire</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 CB<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18612 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 CK<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18613 -</​td>​
 +<​td>​1998 DR</​td>​
 +<​td>​19 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Kleť</​td>​
 +<​td>​Kleť
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18614 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DN<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18615 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DJ<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18616 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DR<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18617 Puntel</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DY<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Les Tardieux</​td>​
 +<​td>​M. Bœuf
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18618 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DD<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18619 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DG<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18620 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DS<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18621 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DD<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18622 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DN<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18623 Pises</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DR<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Pises</​td>​
 +<​td>​Pises
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18624 Prévert</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DV<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18625 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DZ<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18626 Michaelcarr</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DO<​sub>​23</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18627 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DH<​sub>​33</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Cima Ekar</​td>​
 +<​td>​U. Munari, M. Tombelli
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18628 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DJ<​sub>​33</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Cima Ekar</​td>​
 +<​td>​G. Forti, M. Tombelli
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18629 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DZ<​sub>​33</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18630 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DT<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18631 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DQ<​sub>​35</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Cima Ekar</​td>​
 +<​td>​A. Boattini, M. Tombelli
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18632 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DN<​sub>​37</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​C.-I. Lagerkvist
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18633 -</​td>​
 +<​td>​1998 EU</​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18634 Champigneulles</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EQ<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18635 Frouard</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EX<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18636 Villedepompey</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EF<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18637 Liverdun</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EJ<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18638 Nouet</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EP<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18639 Aoyunzhiyuanzhe</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 ER<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18640</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EF<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18641 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EG<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Gekko</​td>​
 +<​td>​T. Kagawa
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18642 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EF<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18643 van Rysselberghe</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EK<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18644 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EX<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Geisei</​td>​
 +<​td>​T. Seki
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18645 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EM<​sub>​19</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18646 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 ED<​sub>​21</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18647 Václavhübner</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FD<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Ondřejov</​td>​
 +<​td>​P. Pravec
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18648 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FW<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18649 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FU<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18650 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FX<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18651</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FP<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Nachi-Katsuura</​td>​
 +<​td>​Y. Shimizu, T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18652</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FD<​sub>​15</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18653 Christagünt</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FW<​sub>​15</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Starkenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​Starkenburg
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18654 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FR<​sub>​22</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18655 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FS<​sub>​26</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18656 Mergler</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FW<​sub>​29</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18657 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FE<​sub>​30</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18658 Rajdev</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FX<​sub>​31</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18659 Megangross</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FD<​sub>​33</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18660 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FL<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18661 Zoccoli</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FT<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18662 Erinwhite</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FV<​sub>​42</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18663 Lynnta</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FW<​sub>​42</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18664 Rafaelta</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FA<​sub>​43</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18665 Sheenahayes</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FK<​sub>​49</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18666 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FT<​sub>​53</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18667 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FF<​sub>​62</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18668 Gottesman</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FU<​sub>​62</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18669 Lalitpatel</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FP<​sub>​63</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18670 Shantanugaur</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FM<​sub>​64</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18671 Zacharyrice</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FX<​sub>​64</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18672 Ashleyamini</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FY<​sub>​65</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18673 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FH<​sub>​66</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18674 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FG<​sub>​69</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18675 Amiamini</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FJ<​sub>​70</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18676 Zdeňkaplavcová</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FE<​sub>​73</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Ondřejov</​td>​
 +<​td>​P. Pravec
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18677 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FZ<​sub>​83</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18678 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FS<​sub>​85</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18679 Heatherenae</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FW<​sub>​102</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18680 Weirather</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FS<​sub>​103</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18681 Caseylipp</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FW<​sub>​103</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18682 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FH<​sub>​107</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18683 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FB<​sub>​111</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18684 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FW<​sub>​116</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18685 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FL<​sub>​117</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18686 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FZ<​sub>​119</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18687 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FA<​sub>​120</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18688 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FA<​sub>​123</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18689 Rodrick</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FR<​sub>​124</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18690 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 GB<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18691</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HE<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18692 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HJ<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18693 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HS<​sub>​19</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18694 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HQ<​sub>​24</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18695 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HH<​sub>​27</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18696 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HB<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18697 Kathanson</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HB<​sub>​39</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18698 Racharles</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HX<​sub>​39</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18699 Quigley</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HL<​sub>​45</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18700 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HK<​sub>​54</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​div style="​text-align:​center;​ margin:​2.0em 0;"><​i><​b>​...</​b>​ Trước <​b>​·</​b> ​ <​b>​Danh sách các tiểu hành tinh</​b>​ <​b>​·</​b> ​ Sau <​b>​...</​b></​i></​div>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1328
 +Cached time: 20181016134420
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.155 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2687/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 24452/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4554/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​64.702 ​     1 -total
 + ​44.75% ​  ​28.956 ​    98 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mp
 + ​31.13% ​  ​20.144 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/&#​273;&#​7847;​u
 + ​14.57% ​   9.425      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​Tr&#​7907;​_gi&​uacute;​p
 + ​10.93% ​   7.074     98 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 +  8.22%    5.319      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​navigator
 +  3.65%    2.360      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  1.99%    1.289      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​cu&#​7889;​i
 +  1.96%    1.266      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861305-0!canonical and timestamp 20181016134420 and revision id 26427333
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ <​div class="​printfooter">​
 + Lấy từ “https://​vi.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Danh_sách_các_tiểu_hành_tinh/​18601–18700&​amp;​oldid=26427333” </​div>​
 + <div id="​catlinks"​ class="​catlinks"​ data-mw="​interface"><​div id="​mw-normal-catlinks"​ class="​mw-normal-catlinks">​Thể loại: <​ul><​li>​Danh sách các tiểu hành tinh theo số</​li></​ul></​div></​div>​
 + </​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-18601-18700-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)